De FWG-procedure voorziet in een instellings- en een landelijke bezwaarmogelijkheid. De werknemer kan bij zijn werkgever bezwaar maken tegen de (concept-) functiebeschrijving en tegen de indeling en waardering op basis van die functiebeschrijving. Het bezwaar wordt in eerste instantie behandeld door de Interne Bezwaren Commissie FWG, zoals die binnen iedere instelling moet zijn ingesteld. Eventueel kunt u daarna nog bij de landelijke bezwarencommissie terecht. Dit laatste geldt niet voor de Cao VVT.

Gepubliceerd in Functiewaardering

Op grond van de cao-afspraken is ook voorgeschreven dat per beroep een herkenbare beschrijving wordt gemaakt. Dit betekent dat daar waar een (te) generieke beschrijving voor bijvoorbeeld alle paramedici tot stand is gebracht, het doel is weer te komen tot aparte beschrijvingen per discipline. Zowel uw beroepsvereniging als de VHP-Zorg kunnen u hierbij adviseren.

Gepubliceerd in Functiewaardering

De ondernemingsraad heeft volgens de wet instemmingsrecht op functiewaardering. Maar dit recht geldt niet als in de cao al inhoudelijke afspraken zijn gemaakt over functiewaardering, zoals bij FWG het geval is. Dit betekent in elk geval dat de werkgever geen andere afspraken kan maken met de ondernemingsraad dan in de cao is geregeld. Ten aanzien van functiewaardering is de rol van de ondernemingsraad in de cao beperkt tot het toetsen of is voldaan aan de criteria voor het starten van de herziening van een totaal functiehuis en/of het format van beschrijvingen

Gepubliceerd in Functiewaardering

De cao’s zijn hierover helder: indien bij aanvang de veronderstelling is dat een nieuwe functiegroep aan de orde kan zijn, is sprake van herindeling. Voor herindeling geldt: zowel werkgever als werknemer kunnen deze pas starten als aan de in de cao genoemde voorwaarden is voldaan.
Als bij aanvang de veronderstelling is dat de functiegroep gelijk blijft, kan toch gaandeweg blijken dat een andere functiegroep moet worden overwogen. Dan bepaalt de cao dat moet worden overgegaan tot start van de herindelingsprocedure.
Overigens blijkt uit ervaring dat in circa 70% tot 90% van de situaties het opnieuw beschrijven van een functie niet leidt tot indeling in een andere functiegroep. De procedure voor herbeschrijving is bedoeld voor die situatie.

Gepubliceerd in Functiewaardering

Cao-partijen zijn overeengekomen dat bij het (her)beschrijven van een functie de bestaande situatie leidend is. Op grond van de cao-afspraken is de basis voor de (her)beschrijving of -indeling van een functie de daadwerkelijk uitgeoefende functie, vastgelegd in een functiebeschrijving die voldoet aan de door cao-partijen vastgestelde kwaliteitseisen (zie uw cao). De belangrijkste kwaliteitseisen zijn:
- de herkenbaarheid (de beschrijving dient een herkenbaar beeld op te roepen), en
- er dient een relevante toelichting op de FWG-gezichtspunten te worden gegeven.

Gepubliceerd in Functiewaardering

Deze vormvrijheid is er vanaf de introductie van FWG 3.0 per 1 januari 2000 formeel altijd al geweest. Ook in de cao’s is veelal (expliciet) opgenomen dat functies resultaatgericht mogen worden beschreven.

Gepubliceerd in Functiewaardering

Functiebeschrijvingen in FWG moeten, op grond van de cao-afspraken, een beeld geven van de daadwerkelijk uitgeoefende functie. Omdat de functiebeschrijving vooral moet worden gezien als een actuele weergave van de arbeidsrelatie (welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de werknemer?), is het van belang dat hierover wederzijds duidelijkheid bestaat. De werkgever kan dan ook om uiteenlopende redenen de behoefte voelen om de bestaande functiebeschrijvingen te herzien. Daarbij valt te denken aan actualisatie, functiedifferentiatie, het leggen van een relatie naar (nieuwe) HRM-doelen of het reduceren van het aantal functiebeschrijvingen.

Gepubliceerd in Functiewaardering

Ja. In het kader van het regulier onderhoud van het functiehuis kregen instellingen de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen de behoefte functies (geheel) 'opnieuw’ te beschrijven (herbeschrijving), zonder dat dit resulteert in een andere functiegroep (herindeling). In de cao’s Ziekenhuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg zijn per 2009 nieuwe artikelen opgenomen waarin exact beschreven staat wat de te volgen stappen zijn en welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben.

Gepubliceerd in Functiewaardering

Nee. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid bij toepassing van FWG 3.0 gemotiveerd af te wijken van de zogeheten 'niveau-indicatie’, zowel naar boven als naar beneden. FWG 3.0 kent voor iedere toegekende letter een aantal punten toe. Een letter kent een bandbreedte aan punten (bijvoorbeeld een G loopt van 39 tot 59 punten). Het systeem kent de middenwaarde toe (in dit voorbeeld 49). Geeft de indeler een of meer malen de voordeel of het nadeel bij twijfel, dan heeft dit een effect op de niveau-indicatie. De indeler dient hiervoor te corrigeren om zuivere toepassing te borgen.

Gepubliceerd in Functiewaardering

Uw werkgever is op grond van de cao verplicht u voor te lichten over uw arbeidsvoorwaarden, dus ook over FWG. Verder kunt u via uw werkgever het FWG-systeem inzien. Dit recht is vastgelegd in de cao’s die FWG hanteren. Voor informatie over FWG kunt u de P&O afdeling of de systeemdeskundige FWG van uw instelling benaderen.

Gepubliceerd in Functiewaardering
Pagina 1 van 3