Functiewaardering

De cao’s zijn hierover helder: indien bij aanvang de veronderstelling is dat een nieuwe functiegroep aan de orde kan zijn, is sprake van herindeling. Voor herindeling geldt: zowel werkgever als werknemer kunnen deze pas starten als aan de in de cao genoemde voorwaarden is voldaan.
Als bij aanvang de veronderstelling is dat de functiegroep gelijk blijft, kan toch gaandeweg blijken dat een andere functiegroep moet worden overwogen. Dan bepaalt de cao dat moet worden overgegaan tot start van de herindelingsprocedure.
Overigens blijkt uit ervaring dat in circa 70% tot 90% van de situaties het opnieuw beschrijven van een functie niet leidt tot indeling in een andere functiegroep. De procedure voor herbeschrijving is bedoeld voor die situatie.

Nee. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid bij toepassing van FWG 3.0 gemotiveerd af te wijken van de zogeheten 'niveau-indicatie’, zowel naar boven als naar beneden. FWG 3.0 kent voor iedere toegekende letter een aantal punten toe. Een letter kent een bandbreedte aan punten (bijvoorbeeld een G loopt van 39 tot 59 punten). Het systeem kent de middenwaarde toe (in dit voorbeeld 49). Geeft de indeler een of meer malen de voordeel of het nadeel bij twijfel, dan heeft dit een effect op de niveau-indicatie. De indeler dient hiervoor te corrigeren om zuivere toepassing te borgen.

De FWG-procedure voorziet in een instellings- en een landelijke bezwaarmogelijkheid. De werknemer kan bij zijn werkgever bezwaar maken tegen de (concept-) functiebeschrijving en tegen de indeling en waardering op basis van die functiebeschrijving. Het bezwaar wordt in eerste instantie behandeld door de Interne Bezwaren Commissie FWG, zoals die binnen iedere instelling moet zijn ingesteld. Eventueel kunt u daarna nog bij de landelijke bezwarencommissie terecht. Dit laatste geldt niet voor de Cao VVT.

Op grond van de cao-afspraken is ook voorgeschreven dat per beroep een herkenbare beschrijving wordt gemaakt. Dit betekent dat daar waar een (te) generieke beschrijving voor bijvoorbeeld alle paramedici tot stand is gebracht, het doel is weer te komen tot aparte beschrijvingen per discipline. Zowel uw beroepsvereniging als de VHP-Zorg kunnen u hierbij adviseren.

Ja. In het kader van het regulier onderhoud van het functiehuis kregen instellingen de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen de behoefte functies (geheel) 'opnieuw’ te beschrijven (herbeschrijving), zonder dat dit resulteert in een andere functiegroep (herindeling). In de cao’s Ziekenhuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg zijn per 2009 nieuwe artikelen opgenomen waarin exact beschreven staat wat de te volgen stappen zijn en welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben.

Deze vormvrijheid is er vanaf de introductie van FWG 3.0 per 1 januari 2000 formeel altijd al geweest. Ook in de cao’s is veelal (expliciet) opgenomen dat functies resultaatgericht mogen worden beschreven.

Uw werkgever is op grond van de cao verplicht u voor te lichten over uw arbeidsvoorwaarden, dus ook over FWG. Verder kunt u via uw werkgever het FWG-systeem inzien. Dit recht is vastgelegd in de cao’s die FWG hanteren. Voor informatie over FWG kunt u de P&O afdeling of de systeemdeskundige FWG van uw instelling benaderen.

Cao-partijen zijn overeengekomen dat bij het (her)beschrijven van een functie de bestaande situatie leidend is. Op grond van de cao-afspraken is de basis voor de (her)beschrijving of -indeling van een functie de daadwerkelijk uitgeoefende functie, vastgelegd in een functiebeschrijving die voldoet aan de door cao-partijen vastgestelde kwaliteitseisen (zie uw cao). De belangrijkste kwaliteitseisen zijn:
- de herkenbaarheid (de beschrijving dient een herkenbaar beeld op te roepen), en
- er dient een relevante toelichting op de FWG-gezichtspunten te worden gegeven.

Functiebeschrijvingen in FWG moeten, op grond van de cao-afspraken, een beeld geven van de daadwerkelijk uitgeoefende functie. Omdat de functiebeschrijving vooral moet worden gezien als een actuele weergave van de arbeidsrelatie (welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de werknemer?), is het van belang dat hierover wederzijds duidelijkheid bestaat. De werkgever kan dan ook om uiteenlopende redenen de behoefte voelen om de bestaande functiebeschrijvingen te herzien. Daarbij valt te denken aan actualisatie, functiedifferentiatie, het leggen van een relatie naar (nieuwe) HRM-doelen of het reduceren van het aantal functiebeschrijvingen.

Een functiebeschrijving beschrijft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de werknemer heeft. Door de functiebeschrijving in een bepaalde vorm op te stellen kan de functiebeschrijving ook onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Dit is niet bij alle cao’s het geval, maar bij de meeste zorgcao’s wel.

De ondernemingsraad heeft volgens de wet instemmingsrecht op functiewaardering. Maar dit recht geldt niet als in de cao al inhoudelijke afspraken zijn gemaakt over functiewaardering, zoals bij FWG het geval is. Dit betekent in elk geval dat de werkgever geen andere afspraken kan maken met de ondernemingsraad dan in de cao is geregeld. Ten aanzien van functiewaardering is de rol van de ondernemingsraad in de cao beperkt tot het toetsen of is voldaan aan de criteria voor het starten van de herziening van een totaal functiehuis en/of het format van beschrijvingen

Iedere cao in de zorg kent een loongebouw en een daarbij behorend beloningsbeleid. Het loongebouw bestaat uit meerdere schalen die ieder weer zijn onderverdeeld in periodieken. Elke schaal kent een minimum en een maximum schaalbedrag. Bij functiewaardering worden alle functies beschreven, en vervolgens ten opzichte van elkaar gewaardeerd. Dat gebeurt meestal aan de hand van een puntentoekenning. Afhankelijk van het aantal toegekende punten komt de functie in een bepaalde schaal. Functiewaardering is daarmee bepalend voor de koppeling van een zekere functie aan de laagste periodiek van enige salarisschaal. Het begin en einde van een schaal vloeit niet voort uit functiewaardering, maar is een (beleidsmatige) keuze van sociale partners aan de cao-tafel.

Het FWG-functiewaarderingssysteem is een instrument waarmee de zwaarte van een functie kan worden bepaald. Hiertoe wordt een functie geanalyseerd en gewaardeerd op negen gezichtspunten en vergeleken met andere functies. Het resultaat van de functiewaardering is dat een functie wordt ingedeeld in een functiegroep. De cao’s waarin FWG wordt toegepast onderscheiden 16 functiegroepen.
FWG 3.0 is sinds enkele jaren in een online-versie via internet beschikbaar. Op grond van de cao heeft iedere werknemer het recht de zogeheten Ter Inzage-versie te raadplegen. Hiervoor is wel een inlogcode vereist die de werkgever, op basis van cao-afspraken, beschikbaar moet stellen.