Dienstverlening

Collectieve dienstverlening

Zoals de naam al aangeeft gaat het bij collectieve dienstverlening om regelingen voor groepen werknemers. Kernwoord voor de VHP-Zorg is hierbij: constructief overleg. Wij denken door overleg altijd mogelijkheden te vinden om tot goede regelingen te komen. Het middel 'staken' om zaken af te dwingen, wordt in principe niet gehanteerd.

De dienstverlening op collectief gebied valt op te splitsen in twee hoofdtaken:

  1. Onderhandelen over en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
  2. Onderhandelen over en afsluiten van sociale plannen bij fusies, reorganisaties, e.d.

Voor iedere sector is het overleg over collectieve regelingen op een eigen wijze gestructureerd.
De collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden voor werknemers die vallen onder CAO's in de zorg- en welzijnssector (CAO-VVT, Ziekenhuizen, GGZ, VGN, CAO Welzijn en Dienstverlening, etc.) worden voor de leden van de VHP-Zorg gedaan door de FBZ, de op één na grootste vakbond binnen de zorg.

Ook voor het onderhandelen over en afsluiten van sociale plannen maken we gebruik van de expertise van de FBZ-bestuurders, naast de ervaringen die de eigen bestuurders van de VHP-Zorg hebben in het opstellen van sociale plannen.

Waar de andere organisaties zich vooral bezighouden met beroepsinhoudelijke aspecten, richt de VHP-Zorg zich vooral op de sociale en arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging van werknemers in de zorgsector. Maar in de samenwerking met de verschillende beroepsverenigingen kunnen we ook de vragen over de beroepsinhoudelijke zaken oppakken, middels doorverwijzing naar de deskundigen in de eigen beroepsgroep.

In het verlengde van de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden liggen de onderhandelingen over de pensioenregelingen (Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Pensioenfonds ABP), de ziektekostenregelingen (IZZ, IZA) en de functiewaardering (FWG). Ook op dit terrein is de VHP-Zorg actief.

Ten slotte is de collectieve vertegenwoordiging in diverse gremia van belang, zoals de Sectorraad Zorg en Welzijn, het CAZ (Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector), de sectorfondsen, etc.

Individuele dienstverlening

Bij de individuele dienstverlening gaat het erom leden te ondersteunen bij allerlei zaken die te maken hebben met werk, loopbaan en inkomen op persoonlijk vlak.

De VHP Zorg beoogt, ook bij het maken van collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden, altijd zoveel mogelijk ruimte voor het individu te creëren om de eigen loopbaan naar persoonlijke behoefte vorm te geven.

Op het gebied van medezeggenschap adviseert en begeleidt de VHP-Zorg ondernemingsraden en ondernemingsraadsleden bij het uitoefenen van hun taak. In dit kader worden themadagen georganiseerd door de afdeling medezeggenschap.
In advies- en begeleidingsgesprekken ondersteunen adviseurs uit ons netwerk de leden bij hun carrièreplanning. Ook wordt een groot aantal trainingen en workshops verzorgd op het gebied van loopbaanmanagement.

Ook voor vragen van juridische aard kunt u bij ons terecht.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het toetsen van uw arbeidsovereenkomst of over advies bij salarisonderhandelingen. Maar ook helpen we de leden door sollicitatiebrieven mede te beoordelen.

Door onze leden uitgebreid te informeren over alle juridische aspecten die te maken hebben met werk, loopbaan en inkomen geven wij onze dienstverlening een preventief karakter. Toch zijn geschillen met werkgevers niet altijd te voorkomen. In dat geval staan juristen de leden terzijde.

Naast de medewerkers in loondienst, kunnen ook ZZP-ers bij ons terecht. Vragen over contracten, belastingaangiften en andere zaken waar ondersteuning nodig kan zijn, kun je bij ons neerleggen. De VHP-Zorg heeft een zeer uitgebreid netwerk van deskundigen op velerlei gebied.

De VHP-Zorg informeert leden over alle aspecten die te maken hebben met werk, loopbaanplanning en inkomen.

Al onze activiteiten staan vermeld in het activiteitenplan van het lopende jaar. Deze is te vinden op het ledendeel van onze website.

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met de VHP-Zorg.