Dat hangt ervan af wat in het sociaal plan is afgesproken met uw werkgever. In sommige sociaal plannen is een geen gedwongen ontslaggarantie opgenomen. In andere sociaal plannen is opgenomen dat gedwongen ontslag mogelijk is na overleg met de bonden, eventueel via een openbreekclausule. Het komt ook voor dat in een sociaal plan is afgesproken dat gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten, maar dat de werkgever zich tot het uiterste zal inspannen gedwongen ontslag te voorkomen. Het is daarom verstandig het sociaal plan van uw werkgever erop na te slaan om te bekijken of u gedwongen kunt worden ontslagen.

Gepubliceerd in Sociaal plan

U moet uw werkgever in ieder geval mededelen (liefst schriftelijk) dat u het niet eens bent met het ontslag, en dat u zich beschikbaar houdt de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Daarnaast dient u doorbetaling van uw salaris te vorderen.

Een werkgever kan u op staande voet ontslaan wanneer sprake is van een dringende reden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in de volgende gevallen:
- u de werkgever valse diploma’s heeft laten zien of opzettelijk valse informatie heeft gegeven tijdens de sollicitatieprocedure;
- sprake is van ernstige mate van ongeschiktheid voor de functie;
- herhaaldelijke dronkenschap;
- diefstal, bedrog of verduistering;
- werkweigering.

Er is verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd.
Onbepaalde tijd:
Wanneer u zich houdt aan de opzegtermijn, kan de werkgever u niet tegenhouden. Wilt u op kortere termijn vertrekken dan hoeft de werkgever dat niet toe te staan. U zou zich in dat geval naar de rechter kunnen gaan met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter zal dan beoordelen of uw verzoek tot bekorten van de opzegtermijn redelijk is.
Bepaalde tijd:
Wanneer u het dienstverband wilt beëindigen zonder dat uw arbeidsovereenkomst voorziet in een tussentijdse opzegmogelijkheid, dan hebt u daarvoor de toestemming van de werkgever nodig. Wanneer uw werkgever geen toestemming geeft dan bent u aangewezen op de ontbindingsprocedure bij de rechter. De rechter zal dan beoordelen of uw verzoek tot verbreking van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd redelijk is.

Voorbeeld:
U bent aangenomen als beroepsbeoefenaar niet in opleiding, voor de duur van twee jaar. Na enkele maanden wordt u elders een opleidingsplaats aangeboden. Uw werkgever stemt echter niet in met uw ontslag. U zult zich tot de rechter moeten wenden en uit moeten uitleggen dat het werk dat u nú doet minder carrièreperspectieven biedt dan de opleidingsplaats die u elders kunt krijgen.

Let op!
Als uw werkgever niet instemt met uw ontslag en u vraagt geen ontbinding aan de rechter, dan handelt u juridisch niet juist als u "gewoon" gaat werken bij uw nieuwe werkgever. Uw oude werkgever kan u echter niet dwingen weer bij hem aan het werk te gaan. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat dat niet mag. Uw werkgever kan wel schadevergoeding van u eisen voor de schade die hij geleden heeft omdat u niet bij hem hebt gewerkt. Dergelijke procedures worden vrijwel nooit gevoerd, maar kunnen niet worden uitgesloten.

In principe bent u gebonden aan uw opzegging. U kunt uw opzegging niet intrekken tenzij uw werkgever daarmee instemt. Er kunnen zich echter uitzonderlijke situaties voordoen waarbij uw werkgever u in redelijkheid en billijkheid niet aan uw opzegging mag houden.

Let op!
Ga er niet van uit dat u een ontslag kunt herroepen en zorg dat u zekerheid hebt omtrent een nieuwe baan, bij voorkeur door ondertekening van een contract!

Dat recht hebt u alleen als in uw arbeidsovereenkomst staat dat u tussentijds kunt opzeggen. Staat dat er niet in dan kunt u met uw werkgever overleggen over tussentijds vertrek, maar daar hebt u dan geen recht op.

Let op!
Als in uw arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegging is opgenomen dan geldt dat ook voor uw werkgever. Ook uw werkgever kan u dan tussentijds opzeggen. Hij moet dan wel een ontslagvergunning van het UWV hebben.

Uw werkgever heeft in dit geval toestemming van het UWV nodig. Deze geeft in de regel geen toestemming voor een tussentijds ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij in uw arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is opgenomen.

Let op!
De mogelijkheid van tussentijdse opzegging bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen schriftelijk rechtsgeldig worden overeengekomen.

Nee, de arbeidsovereenkomst eindigt "van rechtswege", dus met het verstrijken van de afgesproken periode, tenzij uw werkgever andere afspraken met u heeft gemaakt, of in uw cao een andere regeling staat. Het is raadzaam om met uw werkgever af te spreken dat u voor een bepaalde datum hoort of u wel of niet kunt blijven.

Ja. In een proeftijd kunt u zonder enige opgave van redenen door uw werkgever worden ontslagen. Er geldt geen opzegtermijn en uw werkgever hoeft geen toestemming aan het UWV te vragen of een ontbindingsverzoek bij de rechter in te dienen.

Let op!
Ook de opzegverboden gelden dus niet! Ook als u ziek of zwanger bent of in militaire dienst kan uw werkgever u ontslaan. De werkgever is wel verplicht schriftelijke opgave te verstrekken van de redenen van opzegging wanneer u daarom verzoekt.

maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat zijn de opzegverboden?

Uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst met u niet opzeggen gedurende de tijd:
- dat u ziek bent, tenzij uw ziekte meer dan twee jaren heeft geduurd. Overigens is in dat geval nog steeds een ontslagprocedure vereist;
- dat u lid bent van de Ondernemingsraad of een lid van vaste commissies van de OR;
- dat u zwanger bent of zwangerschapsverlof geniet;
- dat u uw militaire dienstplicht vervult.
Het UWV zal een ontslagvergunning weigeren omdat het volgens de wet verboden is een werknemer te ontslaan wanneer een van de bovengenoemde gevallen van toepassing is. Dit worden de opzegverboden genoemd. Er zijn wel uitzonderingen op deze opzegverboden mogelijk, bijvoorbeeld bij het lidmaatschap van de Ondernemingsraad. Dat lidmaatschap vrijwaart u niet van ALLE opzeggingen.

Let op!
Het ontslagverbod tijdens ziekte geldt niet wanneer u zich heeft ziekgemeld nadat de ontslagaanvraag door het UWV is ontvangen.

Voorbeeld:
Stel, uw werkgever vraagt een ontslagvergunning aan die ook inmiddels door het UWV is ontvangen. U meldt zich vervolgens ziek. De ziekte is voor het UWV nu geen reden de vergunning te weigeren.

In zeer bijzondere gevallen zal de rechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toewijzen, ondanks het feit dat u ziek bent. Bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek in deze omstandigheden past de rechter een zeer zware toetsing toe.

Pagina 1 van 2