Werkloosheid

Dat hangt af van wat u verdiende en uw arbeidsverleden. Er zijn twee mogelijkheden:
1. Hebt in de vijf jaar vóór het jaar waarin u werkloos bent geworden minder dan vier jaar gewerkt? Dan ontvangt u twee maanden een uitkering van 75% van uw dagloon en daarna één maand een uitkering van 70% van uw dagloon. Is het binnen drie maanden niet gelukt een baan te vinden? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen van uw gemeente.
2. Hebt u in de vijf jaar vóór het jaar waarin u werkloos werd vier jaar of meer gewerkt? Dan ontvangt u twee maanden een uitkering van 75% van uw dagloon. Daarna is de uitkering 70% van uw dagloon. Hoe lang u de uitkering krijgt, is afhankelijk van het aantal jaren dat u hebt gewerkt. Voor ieder jaar dat u hebt gewerkt, ontvangt u een maand uitkering. Er geldt wel een maximum; de uitkering duurt maximaal 38 maanden.
Uw dagloon wordt berekend op basis van het loon dat u gemiddeld verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Overigens geldt voor de WW-uitkering wel een maximumdagloon. De hoogte van het maximumdagloon is terug te vinden op www.uwv.nl.

Als uw arbeidsovereenkomst is geëindigd en u wordt werkloos, dan heeft u recht op een WW-uitkering als u aan een aantal voorwaarden voldoet:
- u moet verzekerd zijn voor de WW;
- daarbij moet u (natuurlijk!) werkloos zijn. Dat betekent: u moet ten minste vijf uren of ten minste de helft van uw aantal arbeidsuren per week hebben verloren;
- uw werkgever mag niet verplicht zijn uw salaris door te betalen;
- u moet bereid en beschikbaar zijn nieuw werk te aanvaarden;
- u moet voldoen aan de zogenaamde "referte-eis"; deze referte-eis houdt in dat u in de 36 weken direct voordat u werkloos werd, ten minste 26 weken als werknemer gewerkt moet hebben;
- in de vijf jaar direct vóór de werkloosheid moet u ten minste vier kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar salaris hebben ontvangen;
- verder mag uw werkloosheid niet aan u zelf te wijten zijn.

Let op!
Een werknemer hoeft niet langer te protesteren tegen zijn ontslag. De WW-uitkering wordt niet langer geweigerd omdat een werknemer met zijn ontslag instemt. Daarmee vervalt de noodzaak om pro- formaprocedures te voeren. Het nalaten van verweer an sich tegen een ontslag waarbij in feite sprake is van wederzijds goedvinden levert geen verwijtbare werkloosheid meer op, maar is wel aan vereisten gebonden. Een werknemer die wordt ontslagen omdat hij zich ernstig heeft misdragen of die zelf ontslag neemt, kan nog wel verwijtbaar werkloos zijn. Verstandig is in goed overleg deskundig een onderhandse regeling te treffen. Het resultaat is dan een vaststellingsovereenkomst waarin partijen elkaar de omstandigheden van het ontslag en afspraken bevestigen. Om die reden is het verstandig tijdig advies te vragen bij de VHP-Zorg.

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet heeft u recht op een WW-uitkering. In principe bent u na het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werkloos.

Uw werkgever moet uw loon doorbetalen tot het einde van uw opzegtermijn. Pas daarna gaat uw eventuele WW-uitkering in. Bij een ontslag via de kantonrechter bepaalt de kantonrechter wanneer uw arbeidsovereenkomst precies eindigt. Om te bepalen wanneer uw WW-uitkering begint, bekijkt UWV wel wat uw opzegtermijn zou zijn geweest als uw ontslag niet via de kantonrechter was gegaan (fictieve opzegtermijn). Meestal wordt bij de vaststelling van de datum van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en/of de hoogte van de beëindigingsvergoeding hier al rekening mee gehouden. In de periode dat u nog geen WW-uitkering ontvangt, kunt u uw inkomensverlies opvangen met de eventuele ontslagvergoeding. Als deze niet hoog genoeg is, kan uw WW-uitkering eerder beginnen.

Een bovenwettelijke WW-uitkering is een aanvulling op uw WW-uitkering. Dat kan betekenen dat u een hogere werkloosheidsuitkering krijgt of dat uw uitkering over een langere periode doorloopt. In uw cao staat of er sprake is een bovenwettelijke werkloosheidsregeling. U komt alleen in aanmerking voor een dergelijke uitkering als u voldoet aan de voorwaarden die genoemd zijn in de desbetreffende regeling.