ActiZ en vakbonden dienen sectorplan VVT in

op .

Scholing en bevorderen van mobiliteit voor behoud werknemers in VVT ActiZ en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ dienen vandaag hun sectorplan in om..

Scholing en bevorderen van mobiliteit voor behoud werknemers in VVT ActiZ en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ dienen vandaag hun sectorplan in om de gevolgen van de kabinetsmaatregelen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) zo goed mogelijk op te vangen. De gevolgen van de hervormingen in de ouderenzorg zullen grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt in deze sector: naar verwachting gaan tienduizenden banen verloren. In het sectorplan doen ActiZ en de bonden voorstellen voor grootschalige om- bij- en doorscholing om medewerkers zoveel mogelijk te behouden. Waar dat niet mogelijk is willen zij werknemers helpen een baan te vinden in een andere sector.

Het sectorplan is een belangrijk onderdeel van het werkgelegenheidsplan dat ActiZ in oktober opstelde samen met CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ. Alle onderdelen van dit plan, waaronder ook de nieuwe cao VVT, moeten samen de effecten van de kabinetsplannen dempen. Het werkgelegenheidsplan zal niet voorkomen dat ontslagen vallen – er verdwijnen nu eenmaal op de korte termijn banen in met name de huishoudelijke hulp. Maar wanneer het sectorplan VVT wordt goedgekeurd, kunnen veel medewerkers geholpen worden om werk te vinden in een andere baan binnen of buiten de sector. Met het sectorplan is 130 miljoen euro gemoeid. De branche draagt zelf 50 procent bij. Met 450.000 werknemers is de VVT de grootste branche van Nederland.

Hoofdpunten sectorplan VVT
De belangrijkste onderdelen van het sectorplan voor de VVT zijn:

  • Mobiliteitstrajecten om werknemers die hun baan kwijt zijn te begeleiden van werk naar werk. Er zijn verschillende soorten trajecten mogelijk met meer of minder ondersteuning: van complete begeleidingstrajecten tot een ‘rugzakje’ voor een onderdeel uit de ondersteuning.
  • Bijscholing die rekening houdt met de ontwikkelingen in de zorg, zoals grotere zelfstandigheid en eigen regie van de cliënt en een grotere rol voor informele zorg. Dat vereist andere competenties dan voorheen. Ook zullen functies veranderen en nieuwe functies ontstaan, bijvoorbeeld brede ondersteunende functies in de Wmo.
  • Doorscholing naar een hoger functieniveau waarmee aan de zwaardere zorg voldaan kan worden.
  • Behoud oudere werknemers, door hen in te zetten in begeleidende en coachende functies voor jonge werknemers.
  • Investeren in jonge werknemers middels scholingstrajecten en extra stagebegeleiding.


Werkgelegenheidsplan
Naast het sectorplan willen ActiZ en de bonden ook op andere manieren werken aan de werkgelegenheid. Zo wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van ‘dienstencheques’ zoals deze in België zijn ingevoerd. Dienstencheques zijn gesubsidieerde coupons waarmee cliënten bijvoorbeeld huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Verder is duurzame inzetbaarheid van medewerkers onderdeel van het plan. In de nieuwe cao VVT, waarover bonden en ActiZ in december een akkoord hebben bereikt, staan afspraken over een gezamenlijke agenda met alle vakbonden over de problematiek in de Wmo.

Sectorplannen
Het ministerie van SZW geeft alle sectoren de mogelijkheid een sectorplan in te dienen. Daarvoor is 600 miljoen euro voor alle sectoren beschikbaar. Van de indieners van de plannen wordt verwacht dat zij 50 procent zelf bijdragen. Voor de VVT sector is de bijdrage van de ministeries van VWS en SZW essentieel, omdat met het extra geld veel meer werknemers geholpen kunnen worden.

Bron: ActiZ en Bonden