‘Knellende’ werkkostenregeling wordt versoepeld

Volgens het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2020 wordt de werkkostenregeling (wkr) versoepeld en verruimd.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan bezwaren van werkgevers over de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Vooral in het mkb worden de huidige regels als knellend ervaren.

Vooral ondernemingen waar relatief veel lage lonen voorkomen of waar veel parttimers werken zeggen de huidige vrije ruimte te beperkt te vinden. Die vrije ruimte bedraagt nu 1,2% van de totale fiscale loonsom van de medewerkers. Maar als die loonsom in een bedrijf relatief laag is kunnen de kosten van bijvoorbeeld het verstrekken van kerstpakketten hoog oplopen.

De kleinere bedrijven zeggen ook vaker dan bij grote bedrijven personeelsfeesten buiten de eigen vestiging te moeten organiseren. Die kosten komen ten laste van de vrije ruimte. Dat is niet het geval als de festiviteiten in eigen huis kunnen worden gehouden.

Tot 2.000 euro meer aan onbelaste vergoedingen
Een al eerder door het kabinet aangekondigde verruiming voor de wkr staat nu als voorstel in het Belastingplan 2020. De nieuwe vrije ruimte wordt 1,7% van de fiscale loonsom tot en met 400.000 euro. Dat betekent dat werkgevers tot 2.000 euro meer aan onbelaste vergoedingen kunnen geven.

Boven de totale fiscale loonsom van 400.000 euro geldt een vrije ruimte van 1,2%. Daarmee is de verruiming voor werkgevers met een lage fiscale loonsom relatief het grootst. MKB-Nederland is tevreden met de maatregel. In overlegsessies met de overheid heeft het bedrijfsleven eerder al aangegeven liever een grotere vrije ruimte te hebben dan een aantal gerichte vrijstellingen.

Tip: Het boek Or en werkkostenregeling gaat nader in op de werkkostenregeling en belicht de posities die de ondernemingsraad kan innemen.

Latere afdracht eindheffing mogelijk
Werkgevers mogen volgens het wetsvoorstel bij overschrijding van de vrije ruimte hun verschuldigde eindheffing later aangeven. Volgens de bestaande regels moet de eindheffing uiterlijk worden aangegeven tegelijk met de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Het kabinet wil de termijn verlengen naar het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Vrijstelling voor vergoeding VOG
Veel werkgevers vergoeden de kosten van de Verklaring omtrent gedrag (VOG) die sommige werknemers moeten aanvragen. De wkr kent nu geen gerichte vrijstelling voor die vergoeding. Volgens het wetsvoorstel komt de vergoeding voor de VOG niet meer ten laste van de vrije ruimte.

Waarde producten uit eigen bedrijf
De waarde van producten uit het eigen bedrijf kan worden bepaald op het bedrag dat de werkgever aan derden in rekening brengt. Voor branche-eigen producten is er een gerichte vrijstelling tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer.

Het kabinet wil de bepaling van de waarde van het product uit het eigen bedrijf in lijn brengen met de kortingsregeling. Daarom wordt voorgesteld om de waarde van de producten uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer.

De ondernemingsraad en de werkkostenregeling
De ondernemingsraad kan de verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel als agendapunt inbrengen in de overlegvergadering met de bestuurder. De or kan zich daarbij beroepen op het initiatiefrecht, het informatierecht en het bevorderingsrecht. Op grond van de wensen van het personeel kan de or voorstellen doen voor vergoedingen en verstrekkingen, mits die niet al in de cao zijn geregeld.

Bron: www.ornet.nl