Sociale zekerheid

Als u voor of na uw zwangerschapsverlof en/of bevallingsverlof ziek wordt door uw zwangerschap, heeft u recht op een ziektewetuitkering ter hoogte van uw salaris. Er is een maximum aan deze uitkering. Dit maximum is gebaseerd op het dagloon. U ontvangt deze uitkering maximaal twee jaar.

Ja, uw werkgever is verplicht u gedurende ten minste 104 weken uw salaris door te betalen. Het eerste jaar betaalt uw werkgever vaak uw volledige loon door. In het tweede jaar daalt uw inkomen en ontvangt u 70% van uw salaris. Dit kan per cao verschillen. Daarom is het raadzaam voor uw specifieke situatie de cao erop na te slaan!

Uw uitkering is gebaseerd op het loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Dit is uw WIA-maandloon. Voor uw WIA-maandloon geldt een maximumbedrag. Als uw loon hoger was, gaat UWV toch uit van het maximumbedrag.
Nadat uw WIA-maandloon is berekend, kan worden vastgesteld hoe hoog uw uitkering per maand is, namelijk 75% van uw WIA-maandloon. Net als bij uw werkgever bouwt u iedere maand vakantiegeld op. U krijgt het vakantiegeld elk jaar uitbetaald in de maand mei. Als u een IVA-uitkering heeft, krijgt u mogelijk de jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Wtcg). Dit is een vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt.

De WGA zit zo in elkaar dat altijd geldt: hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is. Er zijn dan ook verschillende WGA-uitkeringen:
- de loongerelateerde uitkering;
- de loonaanvullingsuitkering;
- de vervolguitkering.
Of u een loongerelateerde uitkering kunt krijgen, hangt af van hoe lang u in het verleden hebt gewerkt. Meestal gaat het om de laatste 36 weken voorafgaande aan uw eerste ziektedag. U dient in deze periode 26 weken te hebben gewerkt. Alle weken waarin u minimaal één uur per week hebt gewerkt, tellen mee. Onder bepaalde omstandigheden kan de periode van 36 weken worden verlengd. Is er in de periode van 36 weken minder gewerkt dan 26 weken dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering maar wel een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

Loongerelateerde uitkering
Als uitgangspunt geldt het voor u vastgestelde WIA-dagloon. Als u werkt, dan krijgt u bovenop uw huidige loon een uitkering van 70% van het verschil tussen uw oude en uw nieuwe loon. Werkt u niet, dan is uw uitkering 70% van uw vroegere loon. Uw uitkering is de eerste twee maanden 75% van uw vroegere loon. Als u niet werkt krijgt u alleen een WGA-uitkering. Werken loont dus.
Als uw loongerelateerde uitkering afloopt, dan hangt het van de situatie af of u in aanmerking komt voor een loonaanvullings- of een vervolguitkering. Als het zo goed met u gaat dat u meer verdient dan 65% van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd, dan eindigt uw uitkering.

Loonaanvullingsuitkering
De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van wat u verdient met uw nieuwe werk.
Hoe lang krijgt u deze loonaanvullingsuitkering? Dat is afhankelijk van uw situatie. Als het na verloop van tijd zo goed met u dat u meer verdient dan 65% van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd, dan eindigt de uitkering. Als het minder goed met u gaat, dan past UWV uw WGA-uitkering aan.

Vervolguitkering
Bij de vervolguitkering gaat het iets anders en wordt niet direct rekening gehouden met wat u vroeger verdiende. De vervolguitkering is namelijk een percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Net als bij uw werkgever bouwt u iedere maand vakantiegeld op. U krijgt het vakantiegeld elk jaar uitbetaald in de maand mei. Dit geldt voor alle uitkeringen.

Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt, en ontvang slechts een gedeeltelijke uitkering. Heb ik recht op een andere (extra) uitkering?
WGA

Dat hangt er van af. In principe moet u met arbeid in de rest van uw inkomen voorzien. Indien u nog steeds in dienst bent bij uw werkgever zal hij moeten nagaan of hij u passende arbeid kan aanbieden. Als uw werkgever u passende arbeid kan aanbieden heeft u naast uw gedeeltelijke uitkering een gedeeltelijk salaris. Als uw werkgever u geen passende arbeid kan aanbieden zal geprobeerd kunnen worden elders passende arbeid voor u te vinden. Als dat niet lukt zult u - naast uw gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering - een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. Zodra de duur van de werkloosheidsuitkering is verstreken eindigt deze uitkering. Voorts kan er afhankelijk van uw rechtspositie sprake zijn van een zogenaamd arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als er niets aan uw situatie verandert, krijgt u deze uitkering tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom de uitkering stopt. Bijvoorbeeld als het weer beter gaat en u meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen. De IVA-uitkering wordt dan een WGA-uitkering. Of als u langer dan drie maanden naar het buitenland gaat.

Na 104 weken kunt u bij voortdurende arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een uitkering krachtens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) In de WIA staat werk voorop. Het accent in de wet ligt op wat u nog kunt. Door middel van financiële prikkels worden werkgevers en werknemers gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijke arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen. De WIA bestaat uit twee delen:
- de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en
- de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).
Bent u volledig arbeidsongeschikt en is de kans dat u weer herstelt erg klein, dan krijgt u een IVA-uitkering. Iedereen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of die volledig arbeidsongeschikt is maar waarschijnlijk kan herstellen, krijgt een WGA-uitkering. Het UWV besluit of u in aanmerking komt voor een uitkering.

U hebt recht op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling als de bevalling tien weken na het einde van de verzekering wordt verwacht. U hebt dan gedurende zestien weken recht op ziekengeld in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof.

U krijgt een IVA-uitkering omdat u niet meer kunt werken of niet meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen. De kans dat u zult herstellen is erg klein. Mocht uw situatie in de toekomst eventueel toch verbeteren? Of ziet u mogelijkheden ondanks uw ziekte of handicap toch weer gedeeltelijk aan de slag te gaan? Dan kunt u altijd aan de slag gaan. Als u weer gaat werken dan bekijkt UWV uw situatie opnieuw. U moet dus doorgeven aan UWV wanneer u weer een aantal uur aan het werk gaat en wat u daarmee gaat verdienen. Is er twijfel of u het werk wel aankunt of weet u niet zeker of u het werk kunt volhouden? Dan kunt u altijd met UWV, veelal de arbeidsdeskundige, overleggen.

Zolang u geen betaalde baan hebt, kan vrijwilligerswerk nuttig zijn. U kunt kennis en ervaring opdoen die u van pas kunnen komen bij een betaalde baan. Vrijwilligerswerk kunt u doen met behoud van uw IVA-uitkering. Maar het doen van vrijwilligerswerk zou kunnen betekenen dat uw situatie is verbeterd, zodat u ook weer gedeeltelijk betaald werk kunt doen. Als dit zo is, moet u dit doorgeven aan UWV.

Ja, dat klopt. Deze uitkering ontvangt u van het UWV. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet u een zogenaamde zwangerschapsverklaring aan het UWV overleggen. Uw uitkering bedraagt 100% van uw dagloon. Houd er rekening mee dat de zwangerschapsuitkering aan een maximum is gebonden. Dit komt omdat er een maximumdagloon is. Verdient u meer dan dit maximumdagloon? Dan zal uw werkgever meestal de uitkering aanvullen tot uw normale loon. Hij is dit niet verplicht. Uw uitkering gaat zes, vijf of vier weken voor de datum van uw vermoedelijke bevalling in en wordt gedurende ten minste zestien weken verstrekt. Na de bevalling heeft u altijd recht op minimaal 10 weken uitkering.

Als u niet (in dienstverband) werkt bent u niet verzekerd. Toch kunt u onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor ziekengeld op grond van de Ziektewet (nawerking). Als u binnen vier weken na het aflopen van uw contract ziek wordt dan kunt u toch een Ziektewet-uitkering krijgen. U meldt zich op uw eerste ziektedag ziek bij UWV. Hiermee vraagt u automatisch een Ziektewet-uitkering aan.

Als u in loondienst werkt, bent u verzekerd van een (tijdelijk) inkomen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u dan een uitkering krijgen bij bijvoorbeeld zwangerschaps- en bevallingsverlof. Bent u zelfstandige of freelancer? Dan bent u niet verplicht verzekerd.

Wanneer u niet in staat bent uw werkzaamheden te verrichten wegens ziekte dan meldt u zich ziek bij uw werkgever, vaak uw direct leidinggevende. In veel gevallen heeft de werkgever afspraken gemaakt over de wijze waarop u de ziekmelding doet en vastgelegd in een protocol of reglement. Belangrijk is om de ziekmeldingsprocedure na te leven en tijdens uw ziekte controle mogelijk te maken. Het niet mogelijk maken van controle kan leiden tot opschorten van de loonbetaling. Veelal zal uw werkgever, afhankelijk van uw ziektebeeld, de bedrijfsarts vragen u op te roepen voor een spreekuur- of controlebezoek.

Dat doet het UWV op advies van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Als verwacht wordt dat uw toestand in de loop van de tijd zal verbeteren, wordt u af en toe opgeroepen voor een herkeuring.

Let op!
Als u het niet eens bent met het UWV over de WIA-uitkering, kunt u bezwaar maken en indien nodig nadien beroep instellen bij de rechter. U moet in de meeste gevallen binnen een termijn van 6 weken beroep tegen de beslissing op bezwaar instellen. Raadpleeg daarom tijdig de VHP-Zorg
Is mijn uitkering bij arbeidsongeschiktheid onder alle omstandigheden beperkt tot 70% van het maximum dagloon?
WGA

Nee, in veel cao’s is een “verplichte” aansluiting bij een pensioenfonds geregeld, waarbij is voorzien in een aanvulling op de WIA. Dit betreft in het algemeen een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende salaris en, afhankelijk van extra aanvullende voorzieningen zelfs nog op een hoger niveau. In de zorgsector zult u veelal zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn of bij ABP. Deze pensioeninstellingen verzekeren deze aanvulling via het arbeidsongeschiktheidspensioen.