Ambulantisering in de ggz op stoom

op .

Op 20 december heeft minister Schippers van VWS  de monitor intramurale zorg van  het Trimbos Instituut naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deze monitor laat zien dat  de ggz-instellingen die al een paar jaar aan de monitor mee doen in 3 jaar tijd bijna 12% van de bedden in de Zorgverzekeringswet (Zvw) hebben geambulantiseerd. De vermindering van het aantal bedden zit vooral in de kortdurende intramurale behandeling in de Zvw. Er wordt minder en er wordt korter opgenomen.

De intramurale productie in de AWBZ is nagenoeg gelijk gebleven. Reden hiervoor is dat sommige patiënten niet langer in een ggz-instelling verblijven, maar verhuizen naar een instelling voor beschermd wonen (RIBW). Een aantal van deze patiënten  kan wellicht op termijn doorstromen naar een eigen woning. De patiënten die dit niet kunnen vallen binnenkort door de overheveling naar de WMO onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Als consequentie van deze overheveling kan het ambulantiseringsbeleid per gemeente verschillen. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn er samen verantwoordelijk voor dat mensen met psychische kwetsbaarheid passende zorg krijgen. Om ambulantisering een succes te maken is het van belang dat gemeenten investeren in andere factoren zoals dagbesteding, voldoende woningen en passend werk.

Bron: GGZ Nederland