ActiZ roept op tot samenwerking:

op .

Werkgelegenheidsplan voor ontslagen thuiszorg Werkgelegenheid en ontslagen in onder meer de hulp bij het huishouden zijn aanstaande donderdag onderwerp van een gesprek in de Vaste Kamercommissie voor VWS in de Tweede Kamer.

ActiZ realiseert zich dat een deel van de ontslagen niet te voorkomen is, maar komt vandaag met een voorstel voor een werkgelegenheidsplan voor deze groep medewerkers. Samen met het ministerie van VWS, de vakbonden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en zorgorganisaties wil ActiZ zich maximaal inspannen om mensen die hun baan dreigen te verliezen op te vangen.

Aad Koster, directeur van ActiZ: “Als werkgeversorganisatie voelen wij ons mede-verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de opvang van de te verwachten tienduizenden ontslagen in onder meer de hulp bij het huishouden.” Daarom stelt ActiZ een werkgelegenheidsplan voor met onder meer de volgende onderdelen: 

  • Een sectorplan voor de verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg dat binnenkort wordt aangeboden aan de staatssecretaris van VWS en de minister van SZW. Daarin staan voorstellen voor mobiliteitsbevordering (van werk naar werk) en om-, bij- en nascholing voor onder andere medewerkers in de hulp bij het huishouden. 
  • Daarnaast is in het ActiZ-voorstel aandacht voor de mogelijke invoering van ‘dienstencheques’ zoals deze in België worden gebruikt: gesubsidieerde coupons waarmee cliënten bijvoorbeeld huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Het in opdracht van Vebego door PWC verrichte onderzoek naar dienstencheques levert daar een goede onderbouwing voor. Met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan daarmee veel verlies aan werkgelegenheid worden voorkomen en kan zwart werk wit worden gemaakt. 
  • ActiZ is ook in overleg met andere werkgevers(organisaties) over de overname van personeel, onder meer op het gebied van facilitaire dienstverlening. 
  • Verder is duurzame inzetbaarheid van medewerkers onderdeel van het plan. 
  • Ten slotte wil ActiZ in de nieuwe cao VVT, waarover nu wordt onderhandeld, afspraken maken over een gezamenlijke agenda met alle vakbonden over de problematiek in de Wmo, zoals de tarieven die gemeenten hanteren. Daarmee willen we prijsdumping voorkomen, afspraken maken over de overname van personeel bij aanbestedingen, over de positie van alfahulpen en vernieuwing en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden (cao). ActiZ wil op basis van deze afspraken, samen met de vakbonden, afspraken maken met het ministerie van VWS en gemeenten.

Gezamenlijke opdracht
Aad Koster: “Het is van groot belang dat alle betrokken partijen gezamenlijk goede afspraken maken om zoveel mogelijk werknemers te kunnen begeleiden naar een andere of nieuwe baan. De branche kan niet alle ontslagen voorkomen, daarvoor zijn de bezuinigingen te groot. Uit de impactanalyse van de overheidsmaatregelen in de langdurige zorg blijkt dat tienduizenden banen op de tocht staan zowel in de hulp bij het huishouden (WMO) als in de zorg die nu nog vanuit de AWBZ wordt gefinancierd. Maar als alle partijen de handen ineen slaan voor een goed aanvalsplan, kan dit aantal wel verlaagd worden.”

Arbeidsmarkteffecten
ActiZ doet een beroep op politici en beleidsmakers om de personele gevolgen van de kabinetsmaatregelen in de langdurige zorg niet te onderschatten. In oktober presenteerde VWS een arbeidsmarkteffectrapportage waarvan de toon opvallend positief was. De branche zelf zou de gevolgen eenvoudig kunnen opvangen en de effecten op de arbeidsmarkt zou volgens VWS niet groot zijn. ActiZ gaf in haar reactie direct aan dat dit een veel te optimistische opvatting is.

De herzieningen in de langdurige zorg zijn noodzakelijk, dat vindt ook ActiZ. Maar de voorstellen van VWS zijn zo rigoureus en moeten binnen zo’n kort tijdsbestek ingevoerd worden, dat de continuïteit van zorg in het gedrang kan komen en er tienduizenden medewerkers ontslagen zullen worden. Met het werkgelegenheidsplan wil ActiZ – waar mogelijk – de gevolgen van de bezuinigingen op de werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp verminderen en mensen naar ander werk begeleiden.

Bron: ActiZ