Cao overleg VVT opgeschort

op .

Woensdag 13 november 2013 vond de vijfde dag van de cao-onderhandelingen over de cao verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jgz (VVT) plaats. De uitkomst van dit overleg is dat ActiZ het overleg heeft opgeschort tot eind van deze maand.

Bieding ActiZ
ActiZ heeft in dit overleg een bieding gedaan die de volgende thema’s omvat: loon, flexdossier en WMO. Voor wat betreft het loon heeft ActiZ voorgesteld in december een eenmalige uitkering te geven van 0,8% en per 1 januari 2014 een algemene loonsverhoging van 1%. M.b.t. het flexdossier heeft ActiZ overeenkomstig het Sociaal Akkoord van de Stichting van de Arbeid een voorstel gedaan die de inzet van nulurencontracten aanzienlijk beperkt. Nuluren-contractanten moeten bovendien een aanbod gedaan worden voor een contract met een concrete arbeidsduur. Met betrekking tot de Wmo heeft ActiZ voorgesteld een gezamenlijke agenda op te stellen die de volgende thema’s omvat: overname personeel, vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden (passend bij het nieuwe sociale domein) en de tarieven van de gemeente om loondumping door gemeenten te voorkomen. Deze agenda is in lijn met de uitnodiging van de staatssecretaris van VWS om over deze onderwerpen met partijen te praten teneinde de Wmo-wetgeving op deze punten aan te scherpen. Bovendien heeft ActiZ voorgesteld om samen met de bonden te komen tot een agenda voor de toekomst over de vernieuwing van de cao.

Tegenvoorstel AbvaKabo
AbvaKabo heeft op de bieding van ActiZ gereageerd met een tegenvoorstel. Dit tegenvoorstel omvatte onder meer een voor de V&V en Thuiszorg verschillende loonsverhoging. Voor de V&V wil AbvaKabo 2,7%, voor de thuiszorg heeft AbvaKabo de loonsverhoging niet nader ingevuld. Verder wil AbvaKabo afspreken de hulpen bij het huishouden (hbh) minimaal op functiegroep 15 te honoreren, ongeacht het werk wat ze doen. Verder een verbod op nulurencontracten, hetgeen verder gaat dan het Sociaal Akkoord. Ook wil de AbvaKabo in de nieuwe Wmo dat de nieuwe aanbieder de hulpen bij het huishouden overneemt, zelfs als daar geen werk voor is.

Dit tegen de achtergrond van het besluit van het kabinet dat het budget voor Wmo hbh met 40% te korten. AbvaKabo eist bovendien van ActiZ dat haar leden zich op geen enkele manier voorbereiden op de aangekondigde hervormingen die leiden tot ontslagen of reorganisaties. ActiZ begrijpt dit niet omdat uit onderzoek van VWS en ActiZ blijkt dat de hervormingen gevolgen zullen hebben voor tienduizenden arbeidsplaatsen.

Dit tegenvoorstel van AbvaKabo bleek zover af te staan van de bieding van ActiZ dat daarop door ActiZ is geconstateerd dat dit geen basis vormde om tot een akkoord te komen, waarop vervolgens het overleg door ActiZ is opgeschort. Het voornemen van ActiZ was en is om nadrukkelijk te proberen tot een akkoord met vier bonden te komen. De reactie van de andere bonden (CNV Publieke Zaak, NU’91 FBZ) was dat de bieding van ActiZ niet direct tot een cao zou leiden, maar wel basis vormde voor verder overleg.

ActiZ wil zich beraden op de inmiddels ontstane situatie aan de cao-tafel. ActiZ heeft de bonden eind deze maand uitgenodigd het cao-overleg weer te hervatten. Deze uitnodiging is aanvaard door alle partijen.

Overigens heeft BTN, de andere werkgeversorganisatie, eerder op de dag al afstand genomen van de bieding van ActiZ en het overleg verlaten. Het argument hiervoor was dat door deze bieding er sprake is van kostenverhoging. Dit heeft ActiZ zeer verbaasd gezien de eerdere gezamenlijke inzetbrief waarop de bieding van ActiZ is gebaseerd.

Bron: ActiZ