Positie alfahulpen ter discussie

op .

ActiZ heeft kennisgenomen van het nieuws dat er een uitspraak is van het Gerechtshof Arnhem in een casus over de rechtspositie van alfahulpen bij bemiddeling.

ActiZ zal de uitspraak, zodra deze gepubliceerd is, nader bestuderen. De uitspraak kan enorme financiële effecten hebben als die ertoe leidt dat tienduizenden alfahulpen een dienstverband blijken te hebben met organisaties die de bemiddeling hebben uitgevoerd.

Alfahulpen vallen onder de wettelijke ‘Regeling dienstverlening aan huis’: een regeling die dateert van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Werknemers die onder deze regeling vallen, zijn in dienst van een particulier en kennen beperktere rechten en een lichter ontslagregime dan reguliere werknemers. Enkele tienduizenden alfahulpen zijn werkzaam in de Wmo als hulp bij het huishouden bij cliënten met een PGB. Thuiszorgorganisaties verzorgen daarbij vaak de bemiddeling (match tussen vraag en aanbod) en de administratieve ondersteuning van de Wmo-cliënt bij de relatie met de alfahulp.

Het beleid van het kabinet op het gebied van de Wmo en de vrijheid die zij gemeenten heeft gegeven om de tarieven zelf te bepalen, is het aantal alfahulpen de laatste jaren fors toegenomen. De grote tariefdruk van gemeenten, om de hulp bij het huishouden door goedkope arbeid te laten uitvoeren, is hier debet aan. Gevolg is dat op dit moment een aanzienlijk deel (meer dan 50%) van de hulp bij het huishouden wordt uitgevoerd door alfahulpen.

Aad Koster, directeur van ActiZ: “Sinds de komst van de Wmo in 2007 hebben meerdere kabinetten over de alfahulpen gesproken. Dit heeft niet geleid tot fundamentele aanpassing of een verbod op deze constructie. Sterker nog, in het wetsontwerp van de nieuwe Wmo die vanaf 2015 gaat gelden, staan maatregelen die de druk op volume, tarieven en arbeidsvoorwaarden verder zal vergroten. Dat terwijl de minister van SZW rond het Sociaal Akkoord aangaf dat er meer aandacht moet zijn voor dit type goedkope arbeid en de negatieve effecten van aanbestedingen op de arbeidsvoorwaarden.”

Als er door de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem een situatie ontstaat waarbij tienduizenden alfahulpen als duurdere reguliere werknemers dienen te worden betaald, leidt dit tot een nog grotere druk op het restbudget voor de hulp bij het huishouden vanaf 2015. Zeker gezien de budgetkorting per 2015 van 40% op de hulp bij het huishouden. ActiZ is van mening dat het kabinet dit dilemma dient te onderkennen en als primair verantwoordelijke daarvoor een oplossing moet creëren.

Bron: ActiZ