Amsterdam richt zorgsysteem met wijkteams in

op .

Amsterdam biedt per 2015 zorg en ondersteuning via wijkzorgteams. Hiervoor wordt de stad in 22 gebieden van ongeveer 40.000 inwoners opgedeeld.

In deze teams stellen de huisarts, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker, in overleg met degene die de zorg nodig heeft, zorg op maat samen. Amsterdam start in 2014 met dit zorgsysteem in vijf wijken; Bos en Lommer, Osdrop, Indische Buurt/Oostelijk Havengebied, Noord West (waaronder Tuindorp Oostzaan) en Gaasperdam/Driemond.

Zorg op maat
Gebiedsgericht en op maat zorg verlenen is één van de pijlers van het nieuwe Amsterdamse zorgbeleid. De andere zetten in op preventie & gezond gedrag en het uitgangspunt ‘noodzaak voorop’. Dat staat in de Beleidsbrief II “Amsterdamse zorg: Noodzaak Voorop”, die het college van B&W dinsdag naar buiten heeft gebracht. Bij de nieuwe manier van werken staat de noodzaak van zorg voorop en wordt altijd gekeken naar wat mensen zelf kunnen (laten) regelen. Hulp wordt met 40 procent gekort en vervalt als individuele voorziening. Mensen moeten dit zelf of met hun omgeving oplossen. De individuele voorziening blijft wel beschikbaar voor mensen die door complexe problemen onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen (de OGGZ-doelgroep) en voor mensen van 85 jaar en ouder die al Hulp bij Huishouden ontvangen.

Nieuw beleid
Als aanleiding voor het nieuwe beleid noemt de stad de aanstaande omvangrijke veranderingen in de zorg: “De voorstellen van het kabinet leiden tot meer taken voor de gemeente die met minder budget moeten worden vervuld. Twee jaar geleden is Amsterdam al een andere weg ingeslagen met het zorgbeleid. Met de omslag van ‘van aanspraak naar noodzaak’ zijn grote stappen gezet. In april 2010 zette het college de omslag in het Amsterdamse zorgbeleid uiteen in beleidsbrief I “Gedeelde zorg, gedeelde verantwoordelijkheid”. Deze tweede beleidsbrief is een nadere uitwerking van beleidsbrief I en gaat in op de gevolgen van de aangekondigde overheveling van rijkstaken naar de gemeente en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Het schetst de kaders voor het nieuwe stelsel van langdurige ondersteuning en zorg voor volwassen Amsterdammers.”

Betaalbare zorg
De exacte financiële gevolgen van de rijksplannen voor Amsterdam zijn op dit moment niet bekend. Wethouder Zorg, Eric van der Burg: “Willen we goede zorg ook in de toekomst beschikbaar houden voor hen die het nodig hebben dan is een nieuwe manier van denken en werken zeer nodig. Daarom gaat Amsterdam vol door op de ingeslagen weg van twee jaar geleden. We willen mensen zo veel mogelijk thuis en in de wijk de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Dat is goedkoper, maar belangrijker is dat mensen langer veilig en verzorgd thuis kunnen blijven wonen en zo lang het kan grip houden op hun eigen leven.”

Rotterdam
De gemeente Rotterdam presenteerde onlangs ook plannen voor een wijkgerichte aanpak. Rotterdam zet daarbij ook fors in op preventie. Oplopende zorgkosten zijn ook voor deze gemeente aanleiding voor een hernieuwde aanpak om de gezondheid van de stadbewoners te verbeteren.

Bron: Skipr