NZa advies: fundamentele keuze nodig in eerstelijnszorg

op .

Stellen we de patiëntvraag centraal, het resultaat van de zorg, de keuzevrijheid of de kostenbeheersing? Er is een fundamentele keuze nodig om de bekostiging van de eerstelijnszorg te verbeteren.

Stellen we de patiëntvraag centraal, het resultaat van de zorg, de keuzevrijheid of de kostenbeheersing? Er is een fundamentele keuze nodig om de bekostiging van de eerstelijnszorg te verbeteren. Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar advies aan de minister van VWS (26.06.12). Daarnaast adviseert de NZa een abonnementstarief voor wijkverpleegkundigen.
Een passende bekostiging voor huisartsenzorg en geïntegreerde zorg is afhankelijk van de rol die deze zorg in het zorgstelsel moet spelen, van de doelen die we ermee nastreven. De minister noemt in haar opdracht aan de NZa bijvoorbeeld vijf doelen en vier randvoorwaarden. Het is niet mogelijk om deze allemaal te verenigen in een bekostigingsvorm.
De keuze voor een bepaalde vorm van bekostiging hangt af van fundamentele, inhoudelijke keuzes. Stellen we de patiëntvraag centraal bij deze zorg, het resultaat van de zorg, de keuzevrijheid of de kostenbeheersing? Belangrijk hierbij is ook de rol van de zorgverzekeraar. Verwachten we dat een zorgverzekeraar in partnerschap met lokale zorgaanbieders en de gemeente tot lokaal maatwerk komt? Of zetten we ook in de eerste lijn in op een zorgverzekeraar die vooral scherp inkoopt? In bijgaand advies heeft de NZa de verschillende keuzes uitgewerkt in vier toekomstbeelden en voorzien van een passende bekostiging.
In het advies analyseert de NZa knelpunten binnen de huidige situatie. Zo constateert de NZa dat de centrale plaats die de huisarts in het zorgstelsel inneemt, terugkomt in de huidige bekostiging. Geïntegreerde zorg speelt daardoor nu een ondergeschikte rol. Ook ziet de NZa dat een omslag in het denken nodig is over registratie van zorg: zorgvuldige registratie is geen administratieve last, maar een essentieel onderdeel van goede zorg.
In het adviesverzoek aan de NZa vroeg de minister ook specifiek aandacht voor structurele bekostiging van de wijkverpleegkundige zorg. De NZa adviseert om het beschikbare budget voor deze zorg onder te brengen bij de zorgverzekeraars, die kunnen waarborgen dat de wijkverpleegkundige een onafhankelijke rol behoudt. Deze zorg kan worden bekostigd met een abonnementstarief, waarmee zorgverzekeraars en wijkverpleegkundigen samen afspraken kunnen maken over inhoud van de zorg, de grenzen van het verzorgingsgebied en de hoogte van het tarief.

Vandaag publiceert het RIVM een gerelateerd onderzoek, dat zich richt op de effecten van integrale bekostiging van diabeteszorg voor de zorgkosten. De minister van VWS heeft daarnaast een evaluatiecommissie Integrale Bekostiging ingesteld om de invoering daarvan te volgen. De eindrapportage van deze evaluatiecommissie verschijnt ook vandaag. Volgende week publiceert de NZa de Marktscan over ketenzorg, met daarin aanvullende gegevens over de marktstructuur, het marktgedrag, transparante informatie en toegankelijkheid van ketenzorg.


Bron: BTN