Continuïteit ouderenzorg blijft strategische uitdaging

op .

Voor de helft van de top-10 zorgorganisaties in de VVT-sector blijft de continuïteit van de zorgverlening een strategische uitdaging. Dat blijkt uit een analyse van Adstrat van de recent gepubliceerde jaarverslagen.

Voor de helft van de top-10 zorgorganisaties in de VVT-sector blijft de continuïteit van de zorgverlening een strategische uitdaging. Dat blijkt uit een analyse van Adstrat van de recent gepubliceerde jaarverslagen.
Momenteel lijkt de top-10 strategisch in rustiger vaarwater te zijn beland en er financieel bovenop te zijn. De opbrengsten groeiden in 2011, de organisaties behaalden een gezond resultaat en verbeterden hun liquiditeit. Enerzijds profiteren de VVT-organisaties van de besparingen uit de voorgaande reorganisaties met een positief effect op de financiële positie. Anderzijds staan de tarieven en convenantgelden de komende jaren onder druk.


Financiële onzekerheden

Als verschillende liquiditeitsindicatoren naast elkaar worden gezet, blijken volgens Adstrat vijf van de top-10 VVT-organisaties het risico te lopen om in de toekomst in betalingsproblemen te komen. De verwachte verdere financiële ontwikkeling is namelijk tweeledig en brengt nieuwe onzekerheden met zich mee volgens Adstrat. Het kabinet voert de scheiding van wonen en zorg door, de begeleiding gaat vermoedelijk naar de Wmo en zorgverzekeraars worden dominanter. Daarbij zullen de zorgorganisaties net als ziekenhuizen zelf hun werkkapitaal moeten financieren.


Totale opbrengsten

De totale opbrengsten van de top-10 aanbieders van verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT)  stegen vorig jaar met 1,8 procent naar 2,4 miljard euro. Gemiddeld bedroegen de opbrengsten per top-10 organisatie 237 miljoen euro. Van de 10 boekten 8 zorgorganisaties vorig jaar een hogere omzet. De VVT-sector blijft ondanks de consolidatie in de voorbije jaren grotendeels gefragmenteerd: de omzet van de top-10 beslaat niet meer dan ongeveer 20 procent van de sector.


Resultaten

Het gemiddelde netto resultaat van de top-10 bleef met 1,6 procent gelijk. Het onderliggende bedrijfsresultaat daalde licht van 2,6 procent naar 2,4 procent door vooral hogere personeelslasten. Het resultaat schommelde echter sterk. Voorzieningen speelden een grote rol bij de resultaatbepaling van de individuele zorgorganisaties: ongeveer eenderde van het gerapporteerde bedrijfsresultaat  bestond bij de top-10 organisatie uit een mutatie in de voorzieningen. De mutaties hangen vooral samen met de afslanking die de meeste top-10 organisaties vorig jaar doorvoerden.


Schuldposities

De totale schuld die de top-10 aan banken heeft, daalde licht met 1,5 procent naar totaal 556 miljoen euro. De solvabiliteit verbeterde van gemiddeld 29 procent naar 31 procent, terwijl de budgetratio steeg van 18 procent naar 19 procent. De netto schulddekking op basis van de operationele kasstroom bedroeg 1,8 in 2011, ruim binnen gangbare grenswaarden. Volgens de Adstrat-analyse bevond de helft van de top-10 zorgorganisaties zich niettemin in een lastige schuldpositie met een solvabiliteit van 25 procent of lager of een schulddekking van hoger dan 3.

Inspelen op onzekerheden

Het beeld is niet anders bij de liquiditeitspositie. De top-10 realiseerde als groep een positieve vrije kasstroom, kende een current ratio van 0,9 en had een banksaldo van 235 miljoen euro–een ruime buffer van een maandbudget. Veel zorgorganisaties houden een hoger banksaldo aan om in te spelen op onzekerheden in de marktpositie, vergoedingen en financiering.Bron: Skipr