Brancheorganisaties: eigen regie op politieke agenda

op .

In een gezamenlijk manifest roept de Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s en in de kabinetsformatie te kiezen voor ‘een duurzaam en houdbaar stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op alle levensgebieden, dat uitgaat van de behoeften en eigen regie van mensen'.

 

 


In een gezamenlijk manifest roept de Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s en in de kabinetsformatie te kiezen voor ‘een duurzaam en houdbaar stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op alle levensgebieden, dat uitgaat van de behoeften en eigen regie van mensen'.

 


Efficiënter en beter

Eigen regie kost minder en is effectiever. Bovendien sluit het aan op de eigen keuzes van patiënten, zo stelt Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie. Er kan naar verwachting 10 procent bespaard worden op het zorgbudget, doordat er een geringer beroep op professionele zorg en ondersteuning wordt gedaan in combinatie met minder de bureaucratie.
Eigen regie

In hun statement pleiten zij voor acht punten die de eigen regie moeten bevorderen:  1. Een wettelijk recht op de keuze voor een houdbaar PGB en persoonsvolgend budget in de AWBZ, de Wet maatschappelijke ondersteuning en ook in andere domeinen.

  2. Het recht op een integrale onafhankelijke indicatiestelling (en bijbehorend budget) over de verschillende stelsels heen (zorg, onderwijs, ondersteuning en arbeid). Dat vermindert de bureaucratie en bevordert het levensbreed, integraal en vraaggericht werken.

  3. Adequate keuze-informatie in de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Alleen zo wordt het voor mensen mogelijk hun keuzerecht goed uit te oefenen.

  4. Regie van mensen op hun zorg- en participatieplan, waarover met aanbieders individuele afspraken worden gemaakt.

  5. Het betrekken, ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk van mensen. Met als positief neveneffect dat een minder groot beroep wordt gedaan op formele zorg en ondersteuning.

  6. Gegarandeerde onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het voeren van hun eigen regie.

  7. Investeringen in preventie en innovatie, waardoor de eigen kracht van mensen langer en beter kan worden benut.

  8. Minder bureaucratie en meer regelruimte. Zo ontstaat er ruimte voor diversiteit, kleine aanbieders en maatwerk in zorg en ondersteuning.
Politieke besluitvorming

Een jaar geleden voelde de maatschappelijke coalitie ‘Eigen Regie’ zich buitenspel gezet door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS. Ondanks een eerdere toezegging heeft Veldhuijzen van Zanten de coalitie niet betrokken bij haar toekomstvisie op de langdurige zorg.

 


Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie

De Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie bestaat uit ActiZ organisatie van zorgondernemers, MEE Nederland Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking, BTN Branchebelang Thuiszorg Nederland, Mezzo landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), CG-Raad, Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland, Per Saldo de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, CSO de koepel van Ouderenorganisaties, Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG), Landelijk Platform GGz (LPGGz) en de landelijke cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in Zorg.

 


Bron: Skipr