Verkiezingsboodschap ActiZ

op .

ActiZ heeft in in verband met de naderende verkiezingen zijn wensen kenbaar gemaakt voor de VVT, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg.

ActiZ heeft in in verband met de naderende verkiezingen zijn wensen kenbaar gemaakt voor de VVT, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg.


Verkiezingsboodschap VVT

Met de vergrijzing voor de deur en de economische crisis staan we als maatschappij voor een enorme opgave om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Hiervoor moeten fundamentele keuzes worden gemaakt. Keuzes die verder gaan dan korte termijn bezuinigingen alleen. ActiZ kiest voor slimmere inzet van zorg, die op termijn tot een besparing van 10% kan leiden – mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan - en tegelijkertijd de regie teruglegt waar die hoort: bij de cliënt!


Wat wil ActiZ bereiken?

Met de slimmere inzet van beschikbare mensen en middelen willen we: 1. dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat mensen zorg nodig hebben (preventie) en bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren

 2. dat mensen later en in mindere mate een beroep doen op professionele zorg en daarmee ook op de collectieve middelen.

 3. dat mensen met blijvende beperkingen verzekerd zijn van langdurige zorg en tegelijk regie krijgen over de invulling van die zorg.


Wat is daarvoor nodig?Preventie

Voorkomen blijft beter dan genezen. Daarom is het nodig om de focus van zorg te verschuiven naar preventie. Bredere inzet van de wijkverpleegkundige speelt hierbij een belangrijke rol. ActiZ wil mensen in hun eigen kracht (terug)zetten. Het moet dan ook veel meer gaan over wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren – zowel in de thuissituatie als in een zorginstelling- is bovendien een slimmere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers nodig.


Informele zorg

Dit is ook nodig om mensen later en in mindere mate een beroep te laten doen op professionele zorg. Want hoeveel ‘handen’ je ook extra regelt voor de ouderenzorg, met alleen uitbreiding van de professionele zorg kan de groeiende vraag naar zorg in de toekomst niet opgevangen worden. Er zal dus veel meer gekeken moeten worden naar wat de omgeving van een cliënt kan betekenen. Dat vraagt ook een fundamenteel andere werkwijze van zorgaanbieders en professionals. Voor mensen die nu of in de toekomst hun werk (welk werk dan ook) willen combineren met mantelzorg of vrijwilligerswerk, is bovendien een flexibeler houding van hun werkgever nodig.


Zeggenschap bij cliënt

Voor mensen die uiteindelijk zijn aangewezen op professionele langdurige zorg is het van cruciaal belang dat zij zeggenschap krijgen over die zorg. Zowel over wie die zorg levert, als over wat die zorg precies inhoudt. Momenteel wordt door zorgkantoren gewerkt met regionale budgetten en productieplafonds bij individuele aanbieders. Regelmatig krijgen cliënten ‘nee’ te horen, omdat de door hen gewenste zorgaanbieder al aan zijn productieplafond zit. Daar moeten we vanaf. ActiZ pleit ervoor zoveel mogelijk cliënten zelf te laten bepalen waar zij hun zorg (op basis van een onafhankelijke indicatie) willen inkopen. Hiervoor hebben zij daadwerkelijke bestedingsmacht over hun zorgbudget nodig. De huidige regionale budgetten maken dan plaats voor een landelijk macrobudget en het ‘productie draaien’ voor individuele maatwerkzorg. De bestedingsmacht neerleggen bij de cliënt heeft ons inziens namelijk het gunstige effect dat cliënten selectiever worden in wat zij aan zorg vragen en daadwerkelijk afnemen. Dat zet aanbieders van zorg op hun beurt aan tot het luisteren naar wat de cliënt wil en dus het bieden van maatwerkzorg. Om dit maatwerk te kunnen leveren, hebben zorgondernemers wel tijd nodig en minder regels, te beginnen bij het afschaffen van minutenregistratie.


Wat levert het op?

Slimmere inzet van zorg, in nauwe samenwerking met cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars, levert op termijn: 1. Mensen die langer zelfredzaam zijn en langer zonder professionele zorg kunnen

 2. Cliënten die zelf kunnen kiezen van wie ze zorg willen ontvangen en hoe die zorg wordt ingevuld

 3. Minder bureaucratie en daarmee ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap

 4. Maatschappelijke ondernemers die hun zorg afstemmen op de behoefte van de cliënt.

 5. Door minder beroep op professionele zorg en de bestedingsmacht neer te leggen bij cliënten een besparingspotentieel van 10%.


Verkiezingsagenda Kraamzorg

In het ‘Kunduz’ akkoord is geen aandacht voor kraamzorg en geboortezorg. De zorgorganisaties, en - professionals die betrokken zijn bij de geboortezorg zijn nu vooral zelf aan zet. Grote politieke vraagstukken spelen daar dan ook niet. Onder aansturing van het College Perinatale Zorg (CPZ) moet de uitvoering van het advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte verder voortgang vinden. ActiZ houdt, als medeoprichter van het CPZ, veel aandacht voor het verbeteren van de samenwerking in en de kwaliteit van de geboortezorg. Daarin wordt soms nog onvoldoende gebruik gemaakt van de kraamzorg.


Voor een aantal specifieke punten blijft ActiZ aandacht vragen: • De keuzevrijheid van de cliënten moet geborgd worden: de kraamvrouw moet zelf kunnen kiezen waar zij bevalt: thuis, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum. Het aanbod moet dan ook toereikend zijn.

 • Kraamzorg in achterstandswijken wordt vaak onvoldoende afgenomen. ActiZ pleit dan ook, in navolging van het advies van de Stuurgroep, voor afschaffen van de eigen bijdrage voor kraamvrouwen in achterstandswijken.

 • Continue begeleiding van de barende vrouw en vroegtijdige inzet van de kraamverzorgende. Aan alle randvoorwaarden hiervoor is nu voldaan: nu is het zaak deze mogelijkheid breed onder de aandacht te brengen.

 • De financiering van geboortecentra. Veel van de leden van ActiZ zijn actief betrokken of soms ook initiatiefnemer van geboortecentra. Het is echter nog niet duidelijk of het tarief voor de geboortecentra kostendekkend is.


Meer hierover staat in Aandachtspunten AO Zwangerschap en geboorte 7 maart 2012.
Verkiezingsboodschap Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikt alle kinderen en heeft een collectieve aanpak: bevorderen van gezonde leefstijl, gezond gedrag, voorkomen van infectieziekten, monitoren van de ontwikkeling en afwijkingen daarvan, positief opvoedklimaat, meer zelfredzaamheid en weerbaarheid, stevig gezinsysteem en sterke gezinsnetwerken. Hoewel er kamerbrede steun is voor meer preventie en VWS niet kort op het landelijke budget, is er ook dit jaar geen uitbreiding, maar inkrimping zichtbaar. Dit komt doordat gemeenten bezuinigen op JGZ.


ActiZ vraagt naast aandacht voor meer preventie ook aandacht voor een aantal andere punten. De zorgorganisaties en andere betrokken organisaties zelf hebben daarin een belangrijke rol én ActiZ wil deze onderwerpen op de maatschappelijke agenda houden.


Lichte hulp dichtbij

ActiZ pleit voor meer lichte hulp, direct inzetbaar in de wijk om te voorkomen dat kinderen in zwaardere hulptrajecten terecht komen. Daartoe is het nodig dat er een beweging naar voren wordt gemaaktLaagdrempelige lichte hulp door de JGZ en andere professionals in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) moet worden uitgebreid en geborgd. Daarnaast is het belangrijk dat hulp direct beschikbaar is in de wijk, bij het gezin thuis, op kinderopvang, scholen, op plaatsen waar kinderen, jongeren en hun ouders snel en goed terecht kunnen.


Hulp rond het kind organiseren

‘Het kind centraal’ betekent: de zorg- en hulpverlening losmaken van verticale regelsystemen. Dus niet doorschuiven, maar beetpakken, hulp er bij halen en regisseren. Signalering en hulp bieden moet door dezelfde professional, want elke knip geeft verlies. De overheid heeft ook een taak om verbinding te leggen en te bewaken tussen de Wet Publieke gezondheid, Wmo en de nieuwe Wet Zorg voor de Jeugd. Zo is het van belang te voorkomen dat een knip tussen de signaalfunctie van de JGZ (in de wet Publieke Gezondheid) en begeleiding, ondersteuning en lichte hulp van de JGZ, die mogelijk in de Wet zorg voor jeugd komt.


Bron: ActiZ