Waarom het Cao-overleg in de VVT stukliep

op .

Afgelopen nacht zijn de onderhandelingen over de Cao VVT stukgelopen. Na in totaal zes onderhandelingsdagen kwamen werkgevers vannacht met een eindbieding, waar de drie samenwerkende bonden FBZ, CNV Publieke Zaak en NU’91 niet mee konden instemmen zonder overleg te voeren met hun leden en hun besturen.

Afgelopen nacht zijn de onderhandelingen over de Cao VVT stukgelopen. Na in totaal zes onderhandelingsdagen kwamen werkgevers vannacht met een eindbieding, waar de drie samenwerkende bonden FBZ (bij wie de VHP Zorg is aangesloten), CNV Publieke Zaak en NU’91 niet mee konden instemmen zonder overleg te voeren met hun leden en hun besturen.


FBZ heeft aangegeven dat er 0,3% loon ontbreekt, of dat de datum van ingang van de loonsverhoging 3 maanden te laat is. De bieding voldoet niet aan de gestelde eis dat de salarisontwikkeling zorgmarkt conform moet zijn en past derhalve niet binnen het mandaat dat de onderhandelaars hebben. Ook op andere terreinen (FWG, (nacht)diensten, afschaffen eigen bijdrage reiskosten woon-werkverkeer en de werkgeversbijdrage) werd onvoldoende of helemaal niet aan de eisen van de bonden tegemoet gekomen. Ook Abvakabo FNV gaf te kennen niet met de eindbieding te kunnen instemmen en de bieding negatief aan haar kaderleden te zullen voorleggen. Werkgevers hebben daarop een zeer ongebruikelijke stap gezet en tot onze grote verbijstering de eindbieding ingetrokken.


Voorleggen aan de leden en besturen is daardoor niet aan de orde.

FBZ beraadt zich op mogelijkheden om werkgevers met een betere bieding aan tafel te krijgen.


Inhoud bieding

De looptijd van de bieding was van 1 maart 2012 tot 1 september 2013. De salarissen zouden  op 1 juni 2012 met 1,2% worden verhoogd en de eindejaarsuitkering zou per 1 april 2012 worden verhoogd met 1% (de eindejaarsuitkering zou daarmee op 5,5% komen). Gezien de ingangsdata 1,2% salarisverhoging op 1 juni 2012 en 1% eindejaarsuitkering per 1 april 2012 komt de feitelijke verhoging in 2012 neer op 1,4%. Dit is laag in vergelijking met andere zorgsectoren. Door de looptijd tot 1 september 2013 is bovendien al duidelijk dat er ook voor 2013 weinig te verwachten is.


Werkgevers wilden de jeugdlonen in 2 jaar stapsgewijs afbouwen. Per 1 januari 2013 zouden de jeugdschalen voor 20-jarigen vervallen, per 1 januari 2014 die voor 19-jarigen en per 1 januari 2015 die voor 17- en 18 jarigen. De vergoeding (in geld en in tijd) voor wachtdiensten in de Kraamzorg wordt per 1 januari 2013 verhoogd met 10%, en vervolgens per 1 januari 2014 met 20%.


De harmonisatie van toeslagen onregelmatige dienst zouden voor de gehele VVT op het niveau van de Cao VVT worden gebracht, waarbij diegenen die financieel nadeel zouden ondervinden gedurende 7 jaar zouden worden gecompenseerd.


Werkgevers spraken de bereidheid uit daar waar mogelijk werknemers die dat wensen een groter contract aan te bieden. Dit is mogelijk gemaakt door de intensiveringsmiddelen die aan werkgevers ter beschikking zijn gesteld. De werknemer zou daardoor meer kans krijgen op uitbreiding van zijn contractomvang.Ondernemingsraden zouden periodiek inzicht krijgen in de voortgang van het plan van aanpak dat in het kader van de besteding van convenantmiddelen is opgesteld ten behoeve van het uitbreiden van de formatie en het intensiveren van opleiding en scholing.


Via het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van de VVT zou een onderzoek gestart worden naar de mogelijkheden van het creëren van een soort van ZZP-schap binnen de cao (dus met behoud van onder andere pensioen en loondoorbetaling bij ziekte).


Aan de cao zou een bijlage worden toegevoegd op het terrein van duurzame inzetbaarheid, waarin onder meer de aanpak van werkdruk, inzetbaarheid, grote contracten en roostering zouden worden opgenomen.


Daarnaast zou gedurende de looptijd van de cao een onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugdringen van de administratieve lastendruk worden gehouden.


Op het terrein van vakantie en verlof zou het wettelijk systeem uitgangspunt worden.


Ten aanzien van het WMO-terrein werden afspraken opgesteld om te komen tot regulering van de prijs voor WMO-werkzaamheden en deze in balans te brengen met een stabiele en sociaal verantwoorde bedrijfsvoering door zorgaanbieders.


Daarnaast werd aangeboden de tekst van de cao aan te passen aan de gewijzigde datum van ingaan van de AOW en werd een aanbod gedaan betreffende werknemers die na hun 65e willen doorwerken.


Mogelijkheden tot vereenvoudiging van de reiskostenregeling en de fiscale wijzigingen in het kader van de reiskosten zouden tijdens de looptijd van de cao worden onderzocht.