Onderhandelingen cao-Gezondheidscentra vastgelopen

op .

De onderhandelingen over een nieuwe Cao Gezondheidscentra zijn vastgelopen en opgeschort. Dit tot teleurstelling van alle cao-partijen.

De onderhandelingen over een nieuwe Cao Gezondheidscentra zijn vastgelopen en opgeschort. Dit tot teleurstelling van alle cao-partijen.


Wat is er tot nu toe gebeurd

Vanaf 31 mei 2011 zijn cao-partijen in overleg om te komen tot een nieuwe cao voor de gezondheidscentra. Deze expireerde op 1 april 2011. Voorafgaande aan de onderhandelingen hebben cao-partij-en de inzetten uitgewisseld. De FBZ vertegenwoordigt de VHP Zorg bij de cao-onderhande-lingen. De inzetten zijn over en weer toegelicht, zodat aan alle deelnemende partijen duidelijk was waar de accenten liggen bij de ingebrachte onderwerpen. Gaande het onderhandelingsproces bleek het noodzakelijk om een aantal wezenlijke punten uit beide inzetten verder uit te diepen:


• Looptijd cao. Zowel werkgevers als werknemers hebben ingestoken op een looptijd van 1 jaar. Gaandeweg het traject hebben werkgevers aangegeven verder te willen onderhandelen over een cao met een looptijd van 2 jaar. Werknemersorganisaties hebben aangegeven, dat een cao van 2 jaar met een daarop aangepaste salarisontwikkeling bespreekbaar is. Uiteindelijk zijn werkgevers teruggegaan naar hun wens een cao van 1 jaar af te spreken.


• Salarisontwikkeling. Werknemers hebben ingezet op een salarisverhoging van 2% (structureel) per 1 april 2011 en het voorstel de huidige eindejaarsuitkering uit te bouwen naar een volwaardige 13e maand. Werkgevers hebben ingezet op een salarisverhoging van 0,5%. Werkgevers hebben inmiddels een algemene salarisverhoging van 1,25% per 1 april 2011 voorgesteld: dit ligt onder het niveau van koopkrachtbehoud. Over de salarisverhoging per 1 april 2011 is tussen cao-partijen nog geen consensus bereikt.


• Verloskundigen. In het cao-akkoord 2009-2011 is voor de verloskundigen het volgende afge-sproken: Werkgevers zullen zich inspannen om de tariefsverhoging, die bedoeld is om de werkdruk van de verloskundigen binnen de gezondheidscentra te verlagen, te vertalen in formatieplaatsen. Daarnaast zijn partijen overeengekomen nader te onderzoeken of er een andere beloningssystematiek voor deze professionals kan worden ontwikkeld. Op korte termijn zal een werkgroep worden ingesteld om te onderzoeken of er een andere beloningssystematiek kan worden ontwikkeld met het doel ten behoeve van de eerstkomende cao hierover afspraken te maken. Werkgevers hebben voorgesteld om in het kader van een totaalpakket de verloskundigen per 1 april 2011 in te schalen in functiegroep 10.


• Fysiotherapeuten. In het cao-akkoord 2009-2011 is voor de fysiotherapeuten het volgende opgenomen: 'De eenmalige uitkering voor fysiotherapeuten, zoals geformuleerd in de Cao Gezondheidscentra 2008-2009, wordt over het jaar 2009 gecontinueerd. Partijen zijn over-eengekomen dat de functie van fysiotherapeut en gespecialiseerd fysiotherapeut volgens de bestaande systematiek via functiewaardering zal worden gewaardeerd. Partijen zijn overeen-gekomen de uitkomsten van het functiewaarderingsonderzoek naar deze functies met ingang van 1 januari 2010 (met terugwerkende kracht) in de cao te verwerken'. Cao-partijen zijn het tot nu toe niet eens over de gevolgen van de uitkomsten van het onderzoek voor de inschaling van de fysiotherapeuten. Ten aanzien van de fysiotherapeuten gaat het om een traject over functiewaardering dat al loopt van voor 2007.

Destijds zijn cao-partijen overeengekomen, dat er iets gedaan moest worden aan de inschaling van de fysiotherapeuten (thans in functiegroep 9). Werkgevers maken in hun voorstel voor inschaling van de fysiotherapeut een groot onderscheid tussen de algemeen fysiotherapeut en de gespecialiseerd fysiotherapeut. Werkgevers hebben voorgesteld om de gespecialiseerd fysiotherapeut (die als zodanig is aangesteld) vanaf 1 januari 2010 in functiegroep 10 te plaatsen en de algemeen fysiotherapeut in functiegroep 9 te laten. Werknemers zijn van mening, dat voor beide een hogere in-schaling per 1 januari 2010 (de terugwerkende kracht is een afspraak uit de vorige cao) moet plaatsvinden. Ook over hoe een eventuele mogelijkheid tot een jaarlijkse uitkering (tot 2010 was er een eenmalige uitkering) concreet uitgewerkt zou moet worden in de cao is geen overeenstemming bereikt tussen cao-partijen.


• Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). Tekst cao-akkoord 2009-2011: 'Op korte termijn zal de huidige AHG-regeling in werkgroepverband worden geëvalueerd. Eveneens zal de werkgroep zich buigen over de per 1 januari 2010 ingaande nieuwe bekostigingssystematiek voor huisartsen en bezien of het mogelijk is op basis hiervan met voorstellen tot wijziging van de AHG te komen'. Wat dit onderwerp betreft is er nog geen uitzicht op concrete afspraken. Ten aanzien van de AHG zijn wij er ons van bewust, dat werkgevers worden geconfronteerd met (steeds) veranderende bekostiging, maar daarvan kan toch niet het gevolg zijn, dat één groep werknemers binnen de gezondheidscentra hiervan direct nadeel heeft door de invloed hiervan middels een verhoogde werkdruk (omdat de omvang van het dienstverband op omzet is gebaseerd) en een verlaging van het inkomen. Werkgevers erkennen het probleem, maar geven aan geen financiële ruimte te hebben om het probleem op te lossen. Omdat dit probleem al enige jaren speelt vinden werknemers dat hier een goede oplossing voor moet komen.

Vanuit werknemerszijde zijn enkele oplossingen aangedragen om dit probleem (voor de korte termijn middels een aantal aanpassingen in de rekenformule deels) op te lossen. Werkgevers hebben dit afgewezen, maar komen niet met een goed alternatief, anders dan een eenmalige frictievergoeding van 14% voor de huisartsen i.v.m. de verhoging van de bezoekfrequentie door de NZa per 1 januari 2010 of de AHG eventueel te ontkoppelen van de Cao Gezondheidscentra. Ten aanzien van dit punt zit het overleg dan ook echt vast. Werkgevers en werknemers zijn het erover eens, dat de AHG voor de toekomst in z’n totaliteit vernieuwing behoeft.


• POH en nurse practitioner. In het cao-akkoord 2009-2011 is voor de POH en de nurse practitioner het volgende overeengekomen: 'op korte termijn afspraken te maken over het (opnieuw) beschrijven en waarderen van de functie van o.a. POH en nurse practitioner'. Hierover zijn nu nog geen definitieve afspraken gemaakt.


• Artikel 10 cao. Bij cao is afgesproken, dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet voor langer dan maximaal één jaar mag worden aangegaan. Werkgevers willen dit artikel schrappen uit de cao, zodat de Wet Flexibiliteit en Zekerheid van toepassing wordt bij het aangaan van een tijdelijk arbeidscontract. Dit betekent dat er binnen de wettelijke kaders meer dan één tijdelijk arbeidscontract kan worden aangeboden, voordat wordt overgegaan tot een vaste aanstelling. Dit punt staat binnen het cao-overleg nog ter discussie.


• Werkkostenregeling. Cao-partijen zijn het erover eens, dat er nu al gewerkt moet worden aan het “werkkostenregeling-proof” maken van de cao, zodat dit geheel is afgerond als de werk-kostenregeling in werking treedt. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen die inmiddels is gestart.


• Vakantiewetgeving per 1 januari 2012. Over de eventuele gevolgen van wijzigingen in de cao is nog geen overeenstemming bereikt.


Conclusie onderhandelingstraject tot nu toe: cao-partijen lijken elkaar genaderd, maar een concreet totaalpakket is er nog niet. Er is nog een aantal zaken waarover geen overeenstemming bestaat tussen werkgevers en werknemers, ook nog vanuit het vorige cao-akkoord. Wat werknemers willen voorkomen is, dat de openstaande punten van de afgelopen jaren (lees: erfenissen) blijven voortbestaan. We willen nu goede (structurele) oplossingen die recht doen aan de doelgroepen die het betreffen. Ook willen we niet omwille van de tijdsdruk opnieuw terechtkomen in het vooruitschuiven van oplossingen en een nieuwe erfenis creëren die de volgende cao-onderhandelingen kan belasten. Cao-partijen zijn overeengekomen, dat er pas sprake is van een principeakkoord als er over het totaalpakket voor een nieuwe cao overeenstemming is bereikt. Met name op de punten salarisverhoging, AHG en fysiotherapeuten, lijkt de overeenstemming op dit moment nog niet mogelijk. De voorstellen van werkgevers liggen met name op deze punten te ver af van wat werknemers als totaalpakket aanvaardbaar vinden voor een nieuwe cao vanaf 1 april 2011.


Gelegenheid tot reageren!

Cao-partijen, waaronder de FBZ en dus ook de VHP-Zorg, hebben afgesproken een terugkoppeling te doen naar de achterbannen. Wij verzoeken u dan ook als lid van VHP-Zorg en werknemer van een gezondheidscentrum ons vóór donderdag 24 mei a.s. aan te geven wat u als werknemer van een gezondheidscentrum vindt van de huidige stand van zaken.