Vervolg onderhandelingen VVT 14 en 15 mei

op .

Maandag 14 en dinsdag 15 mei wordt het overleg voor een nieuwe cao VVT vervolgd. Voorafgaand aan dat overleg vindt op 11 mei een Technisch Overleg plaats.

Maandag 14 en dinsdag 15 mei wordt het overleg voor een nieuwe cao VVT vervolgd. Voorafgaand aan dat overleg vindt op 11 mei een Technisch Overleg plaats. De bonden maken zich in het overleg sterk voor een cao die voorwaarden moet scheppen waaronder een werknemer zijn of haar werk naar behoren kan uitvoeren. Naast loon zijn de werktijden, werkdruk, scholing en ontwikkeling daarin belangrijke elementen. Daarnaast vinden de bonden het van groot belang dat de eigen regelruimte in deze thema's zo optimaal mogelijk moeten zijn. Een professional maakt dagelijks keuzes tussen de verschillende belangen die hij of zij vanuit de functie moet dienen. Ook moet er een goede balans zijn tussen werk en privé. Een cao moet hier ondersteunend en niet belemmerend in zijn.Uiteraard moeten in een cao ook de grenzen beschreven staan waaraan zowel de werkgever als de werknemer zich moet houden. Binnen die 'cao-kaders' zal de dialoog - bijvoorbeeld over werktijden -vooral worden gevoerd tussen werknemer en leidinggevende én tussen OR en bestuurder. De zorgvraag en de kwaliteit van arbeid en zorg moeten hierin bepalend zijn.De bonden pleiten ervoor dat de reeds gemaakte afspraken op de werkvloer worden nageleefd. Zij spreken bijvoorbeeld de werkgever aan op de mogelijkheid die werknemers hebben om hun contractsomvang uit te breiden. Vanuit het Convenant Langdurige Zorg is vanaf 2012 geld vrijgemaakt voor extra uren en banen. Omdat de OR hierin een belangrijke rol heeft, zullen bonden hen maximaal ondersteunen. Tussen OR en bestuurder worden immers de afspraken gemaakt over werktijdenregelingen, aanname- en contractenbeleid, scholing ed.Maandag wordt er dus verder onderhandeld. De bonden hopen op korte termijn een resultaat te kunnen boeken dat recht doet aan het werken in de VVT-branche en jullie in de gelegenheid stelt om het werk met plezier uit te voeren.