FBZ Inzet cao VVT 2012 - 2013

op .

FBZ wil een goede CAO die bijdraagt aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg en recht doet aan de inzet van werknemers.


FBZ Inzet cao VVT 2012 - 2013    


 


 


FBZ wil een goede CAO die bijdraagt aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg en recht doet aan de inzet van werknemers.


 


 


Looptijd


Wij gaan bij onze voorstellen uit van een cao met een looptijd van één jaar, ingaande 1 maart 2012 tot 1 maart 2013. Een langere looptijd met een daarop aangepaste salarisontwikkeling is bespreekbaar.


 


Salarisontwikkeling


Wij stellen een structurele salarisverhoging van 2% per 1 maart 2012 voor. Daarnaast een substantiële verhoging van de eindejaarsuitkering met als einddoel de eindejaarsuitkering in enkele stappen uit te bouwen naar een volledige dertiende maand.


 


Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer


Wij willen komen tot de afschaffing van de eigen bijdrage reiskosten woon-werkverkeer en de vergoeding voor gemaakte dienstreizen verhogen naar  € 0,29 netto per kilometer. Daarnaast dienen de kosten die direct verband houden met de uitoefening van de functie en reizen, zoals parkeerkosten, tolgelden en veerkosten op declaratiebasis vergoed te worden.


 


Werkgelegenheid


a)    We willen afspraken maken op welke wijze we de kwaliteit van de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk kunnen behouden en vergroten. Goede werknemers dienen niet alleen voor het management te kunnen kiezen, maar ook voor een loopbaan in de zorg.


b)    We willen een verplichting tot het hebben van een doorlopend sociaal plan in de cao opnemen. Het sociaal plan dient in overleg met de werknemersorganisaties, partij bij de Cao VVT, tot stand te komen.


 


Flexibilisering


Werknemers hebben behoefte aan vaste dienstverbanden voor een overeengekomen aantal uren met de mogelijkheid de uren flexibel in te vullen. We willen daarom enerzijds komen tot afspraken over de groei van het aantal vaste arbeidsovereenkomsten met een overeengekomen aantal uren en anderzijds tot interne flexibiliteit op basis van gelijkwaardigheid, rekening houdend met de wensen van werknemers. Werknemers dienen zeggenschap te hebben over de manier waarop, waar en wanneer het werk wordt gedaan. Met name het verrichten van diensten dient in dit kader bezien te worden.


 


Medezeggenschap


De zorg is voortdurend in beweging. Dit brengt allerlei gevolgen met zich mee voor organisaties in de zorg en maakt het belang van goede medezeggenschap steeds groter. Wij willen afspraken maken over structurele scholing van OR-leden. Kosten van die scholing in geld en tijd dienen door de werkgever te worden gedragen. De OR dient door de werkgever gefaciliteerd te worden in de vorm van tijd (binnen werktijd) en secretariële/ambtelijke ondersteuning.


 


 


 


Vermindering administratieve lastendruk


Het is van wezenlijk belang dat zoveel mogelijk tijd wordt besteed aan het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg. De administratieve lastendruk dient daarom aanzienlijk verminderd te worden.


 


Vakantiewetgeving


Wij stellen voor tot aanpassing te komen van die CAO-bepalingen die verband houden met de gewijzigde vakantiewetgeving.


 


Werken na 65 jaar en einde arbeidsovereenkomst


Wij stellen voor in de cao de mogelijkheid op te nemen om door te werken (al dan niet parttime) na 65 jaar waarbij de werknemer onder de Cao VVT blijft vallen. De definitie van werknemer dient als gevolg hiervan te worden aangepast.


 


Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW-uitkering in op de dag dat iemand 65 jaar wordt. Wij willen artikel 2.4 Cao VVT zodanig aanpassen dat, wanneer een werknemer er niet voor kiest door te werken, het dienstverband op die dag kan eindigen.


 


Bijdrage contributie beroepsorganisaties


In verband met leesbaarheid en begrijpelijkheid van de CAO stellen wij voor om de tekst van artikel 7.3 Cao V&V 2006-2007 terug te laten komen in de centrale regelingen van de Cao VVT.


 


Werkkostenregeling


We willen een studieafspraak maken naar de gevolgen hiervan voor de regelingen zoals afgesproken in de cao.


 


FWG


A.    De in de cao opgenomen herindelingsprocedure is aan de orde bij indeling in een andere functiegroep en niet alleen wanneer sprake is van een herbeschrijving van de functie. Op grond van de cao maakt de functiebeschrijving echter onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en kan deze niet (zonder meer) worden aangepast. Het voorstel is dan ook om de bestaande procedure afspraken in de cao met betrekking tot FWG aan te vullen met een bepaling inzake de herbeschrijving;


B.    Voorstel is om de LBC op te nemen in de Cao VVT.


 


Aanmelden verenigingen


De volgende verenigingen willen wij in federatieverband van de FBZ aanmelden bij de Cao VVT:


Ø  FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen.  De FVB is de overkoepelende organisatie van:

- NVBT: Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie

- NVDAT: Nederlandse Vereniging voor Danstherapie

- NVDT: Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie

- NVvMT: Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

- NVPMT: Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (deze laatste is al opgenomen in de Cao VVT).


Ø  VvOCM: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck


 


 


Wij behouden ons het recht voor om tijdens het overleg nieuwe voorstellen te doen, dan wel voorstellen te wijzigen en/of aan te vullen, dan wel in te trekken.