Brandveiligheid in de zorg schiet tekort

op .

De brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort. Uit onderzoek van vier rijksinspecties blijkt dat bij 30 procent van de zorginstellingen sprake is van zulke ernstige gebreken dat ingrijpen noodzakelijk is, zo meldt de NOS.

Brandveiligheid in de zorg schiet tekort
De brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort. Uit onderzoek van vier rijksinspecties blijkt dat bij 30 procent van de zorginstellingen sprake is van zulke ernstige gebreken dat ingrijpen noodzakelijk is, zo meldt de NOS.

De rijksinspecties hebben een representatieve steekproef gedaan in 96 zorginstellingen. Bij veel instellingen is de brand- en rookcompartimentering onvoldoende, wat kan leiden tot een snelle verspreiding van rook en vuur. Ook de bedrijfshulpverlening is niet overal in orde, net als het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers. Verder wordt geconstateerd dat er te weinig wordt gedaan aan voorlichting over brandveiligheid aan personeel en patiënten.
Binnenbranden

In 2010 waren er 1133 binnenbranden in zorginstellingen, zegt de organisatie IbMZ (Incidentbeheersing Management Zorginstellingen). Eén daarvan kende een fatale afloop voor twee cliënten van ggz-instelling Rivierduinen. In vergelijking met voorgaande jaren viel de schade mee: 859.000 euro tegenover 18 miljoen in 2008 en zelfs 85 miljoen in 2007.
Somber beeld

De NOS heeft ook de onderliggende inspectieverslagen gelezen en daaruit komt een somber beeld naar voren. De ernstigste bevinding is dat de brand in driekwart van de onderzochte instellingen in minder dan twintig minuten kan overslaan naar andere ruimten. Een gebouw met een zorgfunctie moet opgebouwd zijn uit afzonderlijke brand- en rookcompartimenten, waardoor de brand vertraagd wordt en bewoners en personeel kans hebben om weg te komen. De norm is twintig minuten. Maar in 70 van de 96 bezochte instellingen gaat dat mis, meestal doordat kabelgoten of luchtkanalen de brandscheiding teniet doen.
Minimumeisen

In sommige gevallen zijn er houten platen in brandwerende deuren aangebracht. Ook wordt melding gemaakt van meterkasten en luchtkanalen die als verticale schachten verschillende verdiepingen met elkaar verbinden. In dertig procent van de zorginstellingen, verspreid over heel het land, was de situatie dermate zorgelijk dat de inspecties ogenblikkelijk actie hebben geëist. In brieven aan de zorginstellingen en de gemeenten schrijft de VROM-inspectie onder andere dat "de veiligheid van de bewoners en het personeel bij een eventuele brand in gevaar is" en dat er "onverwijld" opgetreden moet worden. Er is sprake van "ernstige tekortkomingen" en van "niet voldoen aan wettelijke minimumeisen".
Optreden

In een aantal instellingen is onduidelijk of er voldoende personeel is om bewoners tijdig te evacueren. In één geval wordt ook de regiopolitie ingeschakeld zodat deze kan beslissen "over een eventueel strafrechtelijke optreden tegen de overtredingen".  Bij een andere zorginstelling dreigt de toezichthoudende gemeente met dwangsommen van 2500 euro per overtreding. Alle instellingen verklaren desgevraagd dat inmiddels alles in orde is gebracht.
Bron: ActiZ; Skipr