Kabinet akkoord met scherpere fusieregels in de zorg

op .

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de regels rondom het signaleren van financiële problemen van zorginstellingen en schaalvergroting in de zorg worden aangescherpt.

Kabinet akkoord met scherpere fusieregels in de zorg
De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de regels rondom het signaleren van financiële problemen van zorginstellingen en schaalvergroting in de zorg worden aangescherpt.

Het doel van de nieuwe regels is het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van de zorg, het toetsen van fusies op risico’s voor de kwaliteit en bereikbaarheid en in het uiterste geval de bevoegdheid tot splitsen van een zorgaanbieder als de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan op grond van dit wetsvoorstel regels stellen voor afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over vroegtijdige signalering van financiële risico’s. Zorgverzekeraars krijgen daarnaast een meldplicht op het moment dat ze kunnen vermoeden dat de continuïteit van de zorg in gevaar is.
Kwaliteit

Fusies in de zorg worden in het vervolg door de NZa ook getoetst op risico’s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg. Daarbij gaat het om een zorgvuldig fusieproces, maar ook bijvoorbeeld om bereikbaarheid van spoedeisende hulp, crisisopvang binnen de GGZ en acute verloskunde. In het uiterste geval komt er een opsplitsingbevoegdheid als dat voor de kwaliteit van de zorg noodzakelijk is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan de minister tot een aanwijzing adviseren.
Regeerakkoord

Het wetsvoorstel sluit aan op het regeerakkoord en is een uitwerking van de beleidsvoornemens die de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit voorjaar hebben aangekondigd. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Bron: Skipr