GGZ Nederland werkt aan een branchecode omtrent uitzonderingen beroepsgeheim

op .

GGZ Nederland werkt sinds het voorjaar aan een helder omschreven code waarin wordt aangegeven wat de uitzonderingen zijn om de zwijgplicht van hulpverleners te doorbreken. De ggz werkt steeds vaker samen met politie en justitie en dat roept vragen op over hoe met het medisch beroepsgeheim moet worden omgegaan.

GGZ Nederland werkt aan een branchecode omtrent uitzonderingen beroepsgeheim
GGZ Nederland werkt sinds het voorjaar aan een helder omschreven code waarin wordt aangegeven wat de uitzonderingen zijn om de zwijgplicht van hulpverleners te doorbreken. De ggz werkt steeds vaker samen met politie en justitie en dat roept vragen op over hoe met het medisch beroepsgeheim moet worden omgegaan.

Zwijgplicht is bedoeld om de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, maar ook het maatschappelijk belang te beschermen. Iedereen moet zich vrij voelen zorg te vragen, zonder het risico te lopen dat het medisch dossier openbaar gemaakt kan worden. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als er uitdrukkelijk toestemming van de cliënt is verkregen om (delen uit) het dossier bekend te maken. Een andere uitzondering betreft wanneer de hulpverlener in conflict van plichten komt. Dit is het geval wanneer de plicht om te zwijgen in conflict komt met de morele plicht om te praten.

GGZ Nederland wil in een code verhelderen wanneer wel en wanneer niet kan worden gesproken. Wanneer kan een hulpverlener het beroepsgeheim verbreken zonder buiten de wettelijke kaders te treden. De code wordt na de zomer afgerond.

Ook na het overlijden van een patiënt blijft het dossier gesloten. Als het algemeen belang in gevaar komt kan alleen de rechter het dossier opvragen. De waarheidsvinding prevaleert dan boven de zwijgplicht.

Dit is ook het geval bij de zaak rondom Tristan van der V., die in behandeling is geweest bij Rivierduinen. In een reactie zegt Rivierduinen hier het volgende over:

‘Voor de ggz weegt het medisch beroepsgeheim zwaar. Daarom zijn er vanuit de KNMG hier strikte landelijke richtlijnen over opgesteld. Deze richtlijnen voorzien in een afweging tussen maatschappelijk en individueel belang. Het opvragen van het dossier door het OM behoeft altijd een uitspraak van de rechter. Door de Officier van Justitie is gevraagd om het medisch dossier ter beschikking te stellen: Wij hebben daarbij gewezen op de wettelijke procedure. Dit heeft geen vervolg gehad.’
Bron: GGZ