Staatssecretaris start proef met indicatievrije zorg

op .

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS start een experiment om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris start proef met indicatievrije zorgStaatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS start een experiment om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

In haar brief schrijft de staatssecretaris dat ze op een aantal gebieden zal werken aan het verminderen van de administratieve lasten. Eén van die gebieden is de indicatiestelling. Volgens veel professionals wordt door de indicatiestelling veel bureaucratie veroorzaakt. Veldhuijzen van Zanten wil daarom zorgverleners zelf meer laten indiceren. Ook zal ze onderzoeken of ze zorg in bepaalde situaties zelfs indicatievrij kan maken. Hoe ze dit concreet wil invullen, maakt ze in een later stadium bekend.
Regelarme instellingen

Daarnaast kondigt Veldhuijzen van Zanten een experiment met regelarme zorginstelingen aan. Daarmee wil ze inventariseren van welke regels in de zorg nut en noodzaak betwijfeld wordt. Als dat is vastgesteld, zal tijdens een openbare bijeenkomst besloten worden welke regels tijdens het experiment niet zullen gelden. Daarbij geldt een omgekeerde bewijslast. De regelgevende instantie moet beargumenteren waarom bepaalde regels behouden moeten blijven.
Voorwaarden

Daarna zal ze vijf instellingen aanwijzen die deelnemen aan het experiment. Als voorwaarde geldt dat de kwaliteit van zorg er niet onder mag lijden. Bovendien moet de zorgaanbieder kunnen benoemen wat deelname aan het experiment zal opleveren in termen van meer tijd voor de cliënt, meer kwaliteit en meer doelmatigheid. Eerder dit jaar maakte ouderenzorginstelling Stichting de Hoven op eigen initiatief al bekend alle regels af te schaffen.
Tijdspad

Instellingen die willen deelnemen moeten er wel snel bij zijn. De staatssecretaris geeft belangstellenden tot september de tijd om overbodige regels te melden. De openbare bijeenkomst vindt in het najaar van 2011 plaats, waarna het experiment in 2012 van start kan. De proef wordt vervolgens in 2014 geëvalueerd.
Meer tijd voor de cliënt

Het besluit van de staatssecretaris vloeit voort uit het regeer- en gedoogakkoord. Daarin staat dat verpleegkundigen en verzorgenden hun vak terug moeten krijgen zonder overbodige administratieve belasting. Daarbij heeft ze ook de hulp nodig van de zorginstellingen zelf. Uit het onderzoek Meer tijd voor de cliënt, was al gebleken dat instellingen hun eigen personeel ook veel regeltjes opleggen.
Minutenregistratie

Een voorbeeld daarvan zijn systemen voor minutenregistratie, waarmee medewerkers moeten verantwoorden hoeveel zorg een patiënt heeft gehad. Volgens de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten legt de overheid geen verplichting tot minutenregistratie op aan intramurale instellingen. Met die opmerking geeft ze naar eigen zeggen gehoor aan de motie van Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP. Die had gevraagd de minutenregistratie af te schaffen.
Bron: Skipr