Inkoop op kwaliteit blijkt lastig in extramurale zorg

op .

Zorgkantoren hebben bij de inkoop van extramurale AWBZ nog weinig oog voor de daadwerkelijke kwaliteit van de geleverde zorg. Weliswaar nemen ze in de gunningsvoorwaarden steeds vaker kwaliteitseisen op, maar deze hebben vooral betrekking op de randvoorwaarden voor het leveren van kwaliteit.

Inkoop op kwaliteit blijkt lastig in extramurale zorg
Zorgkantoren hebben bij de inkoop van extramurale AWBZ nog weinig oog voor de daadwerkelijke kwaliteit van de geleverde zorg. Weliswaar nemen ze in de gunningsvoorwaarden steeds vaker kwaliteitseisen op, maar deze hebben vooral betrekking op de randvoorwaarden voor het leveren van kwaliteit.
Informatie

Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Markscan extramurale zorg. Ook merkt de NZa op dat de informatie over het recht op zorg kan worden verbeterd. Bovendien is de informatie over de kwaliteit van zorg nog niet compleet en wordt informatie over de toegankelijkheid slechts incidenteel verstrekt. Zo is deze informatie nog niet uniform en landelijk vergelijkbaar is op vergelijkingsites zoals kiesBeter.nl. Toch vindt de NZa dat de positie van de consument is versterkt en dat zorgkantoren cliënten steeds beter helpen bij het maken van keuzes.
Concentratie

Ook wat betreft de werking van de markt heeft de NZa een dubbele boodschap. Deze is  – met uitzondering van begeleiding – nog altijd sterk geconcentreerd. Grote verschuivingen in marktaandelen hebben zich de afgelopen drie jaar nauwelijks voor gedaan. Tezelfdertijd ziet de NZa een gestage toename van het aantal nieuwe aanbieders. Wel zijn er grote regionale verschillen te zien waar het gaat om het aantal toetreders.
Korting

In het algemeen is de financiële posities van zorgaanbieders in de extramurale AWBZ verbeterd. De solvabiliteit ligt gemiddeld zelfs boven het door het Waarborgfonds voor de Zorgsector gehanteerde criterium ligt. Ook de omzet in de sector is gestegen. De afgelopen jaren is het totale aantal uren extramurale zorg gegroeid, hoofdzakelijke vanwege de groei in de uren persoonlijke verzorging en behandeling. Pogingen van de NZa om de omzetgroei via lagere tarieven te beteugelen hebben maar ten dele succes. Zorgkantoren weten vooral met kleine zorgaanbieders lagere tariefafspraken te maken
Bron: Skipr