Nieuwe impuls voor innovatie beroepen en opleidingen

op .

Innovatie van de beroepen- en opleidingenstructuur moet de komende jaren worden versterkt. De afgelopen jaren is die taak opgepakt door het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG), maar dat is niet uit de verf gekomen. Dat zei minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een algemeen overleg (ao) met de Tweede Kamer over arbeidsmarktbeleid.

Nieuwe impuls voor innovatie beroepen en opleidingen
Innovatie van de beroepen- en opleidingenstructuur moet de komende jaren worden versterkt. De afgelopen jaren is die taak opgepakt door het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG), maar dat is niet uit de verf gekomen. Dat zei minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een algemeen overleg (ao) met de Tweede Kamer over arbeidsmarktbeleid.

De minister reageerde daarmee op vragen van Pia Dijkstra (D66) en Helma Lodders (VVD). Ze kondigde aan te gaan bekijken hoe en op welke plek innovatie van beroepen en opleidingen voortaan wordt opgepakt. Daarbij legt de minister haar oor te luister bij het werkveld. ‘Ik ga met betrokken partijen in overleg over de innovatietaak. Primair wil ik het hebben over de inhoud; de vorm is secundair’. Daarmee liet Schippers nog in het midden of de innovatietaak bij een bestaande veldpartij wordt ondergebracht of bij een nieuw op te richten organisatie.

 

30+-maatregel verzacht

Tijdens het op 9 maart gehouden ao passeerden verschillende andere onderwerpen die betrekking hebben op arbeidsmarktbeleid de revue. De eveneens bij het overleg aanwezige staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS liet doorschemeren dat het kabinet op het punt staat de zogeheten 30+-maatregel te verzachten. In het regeerakkoord is een grote bezuiniging aangekondigd voor beroepsonderwijs aan 30-plussers. Diverse brancheorganisaties, waaronder de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), waarvan NVZ deel uitmaakt, hebben hier afgelopen najaar krachtig tegen geprotesteerd. Ook voor de arbeidsmarkt in de zorg is goed beroepsonderwijs voor herintreders en zij-instromers onontbeerlijk.

 

Klokkenluidersregeling

Minister Schippers liet zich positief uit over de klokkenluidersregeling die is opgenomen in de governancecode van de BoZ. Deze regeling biedt medewerkers de gelegenheid vermeende onrechtmatigheden aanhangig te maken binnen hun organisatie zonder dat hun rechtspositie in gevaar komt. Schippers vindt het een goede zaak dat de branche ook in dit opzicht zelfregulering serieus neemt. Ze ziet weinig in het wettelijk vastleggen van de regeling. Daarmee kreeg ze steun in de Kamer. Alleen Renske Leijten (SP) maakte duidelijk dat ze geen vertrouwen heeft in de branchecode.

Aangifte geweldsincidentenDe hele Kamer is van mening dat geweld in de richting van zorgmedewerkers krach

tig moet worden aangepakt. Als er sprake is van geweldsincidenten, moeten betrokkenen niet worden belast met het zelf doen van aangifte. Het moet juridisch mogelijk zijn dat de instelling namens hen aangifte doet. Schippers kondigde aan dat ze hiervoor na de zomer een plan van aanpak aan de Kamer zal presenteren; ze stemt daarover af met andere ministeries en met sociale partners.

 

Ethisch werven

De World Health Organization (WHO) heeft een code opgesteld voor het ethisch werven van medewerkers. Doel hiervan is onder meer dat werkgevers in westerse landen rekening houden met de gevolgen van een braindrain van medewerkers uit minder ontwikkelde en arme landen. De minister wil de WHO-code ook in Nederland invoeren, maar gaf wel aan dat ze daarbij in overleg gaat met het werkveld om aansluiting te zoeken met andere codes. Die uitspraak is van betekenis. Sociale partners in de zorg hebben namelijk op Europees niveau hun verantwoordelijkheid genomen, door het ontwikkelen van een gedragscode op het gebied van ethisch werven. Deze code kan ook door ziekenhuizen in ons land goed worden toegepast. De WHO-code lijkt geen meerwaarde te bieden.