Aantal cliënten gehandicaptenzorg daalt licht

op .

Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg in Nederland daalde in 2009 met 1,3% naar 155.523. Daarmee is voor het eerst in jaren sprake van een afname van het aantal cliënten. Dit blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2010 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De daling komt geheel voor rekening van het aantal extramurale cliënten. Het aantal cliënten met verblijf neemt nog steeds licht toe.

 

Aantal cliënten gehandicaptenzorg daalt licht
Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg in Nederland daalde in 2009 met 1,3% naar 155.523. Daarmee is voor het eerst in jaren sprake van een afname van het aantal cliënten. Dit blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2010 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De daling komt geheel voor rekening van het aantal extramurale cliënten. Het aantal cliënten met verblijf neemt nog steeds licht toe.

Het aantal extramurale cliënten nam in 2009 af met bijna 6%. Een verklaring hiervoor is de invoering van de pakketmaatregelen in 2009. Als gevolg van deze pakketmaatregelen worden begeleiding en dagbesteding voor cliënten met een lichte beperking niet meer vergoed uit de AWBZ. De omvang van de zorg aan deze mensen nam met iets meer dan 2% af. Daaruit concludeert de VGN dat vooral cliënten met een lichte zorgvraag geen toegang meer hebben tot de zorg. Het aantal cliënten met verblijf steeg in 2009 met 5%. Deze groei komt overeen met de groei van de afgelopen jaren. Beide ontwikkelingen resulteren in een netto daling van 2040 cliënten.


Investeringen in gebouwen leiden tot omzetgroei

De sector vertoont in 2009 een financiële groei van bijna 9%. Investeringen in de kwaliteit van huisvesting en het uitbreiden van capaciteit vormen een belangrijke verklaring voor de financiële groei. De sector investeert fors in het renoveren en vervangen van verouderde gebouwen. Een aanzienlijk deel van deze zogenoemde  rode en oranje plaatsen is inmiddels weggewerkt, de komende twee jaar worden nog eens een kleine 4000 plaatsen opgeknapt. Dit leidt ertoe dat de komende jaren al onze cliënten kunnen beschikken over woonruimte die voldoet aan de huidige privacy eisen. Naast de omzet zijn ook de reserves toegenomen. Dit is noodzakelijk om de toenemende risico’s op de kapitaallasten te kunnen dragen.


Succesvolle investering in opleidingen

De sector slaagt er, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, nog steeds in om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken. De instroom van nieuwe medewerkers wordt gevoed door forse investeringen in de beroepsbegeleidende (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). De cijfers over BBL- en BOL-leerlingen tonen aan dat deze investeringen ook over een langere periode een positief resultaat hebben.


Samenhangend beeld

Het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2010 - opgesteld door Prismant in opdracht van de VGN - geeft een samenhangend, kwantitatief beeld van gehandicaptenzorg tot en met verslagjaar 2009. De cijfers zijn afkomstig uit de Jaardocumenten Maatschap¬pe¬lij-ke Verantwoording. Met ingang van het verslagjaar 2007 is iedere instelling die valt onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) verplicht jaarlijks volgens een vast stramien verslag te doen van al haar activiteiten, inclusief het publiceren van een aantal daarbij behorende kerngegevens. Het brancherapport kent echter ook andere bronnen, zoals CVZ, NZa, CBS, en Arbeid in Zorg en Welzijn.
Bron: VGN