Hoe om te gaan met aanvullende diensten buiten de AWBZ

op .

Klachten over extra betalingen in AWBZ-instellingen zijn voor een groot deel opgelost. In de zomer van 2010 was er veel media-aandacht voor onterechte bijbetalingen in AWBZ-instellingen. ActiZ heeft haar leden daarop aangesproken, evenals zorgkantoren en cliëntenraden.

Hoe om te gaan met aanvullende diensten buiten de AWBZKlachten over extra betalingen in AWBZ-instellingen zijn voor een groot deel opgelost. In de zomer van 2010 was er veel media-aandacht voor onterechte bijbetalingen in AWBZ-instellingen. ActiZ heeft haar leden daarop aangesproken, evenals zorgkantoren en cliëntenraden.  De NZa constateert in haar rapport ‘Extra betalingen in AWBZ instellingen’ dat de naleving van de regelgeving is verbeterd en overtredingen zijn beëindigd. De discussie over terechte betalingen voor aanvullende diensten, 'pluspakketten' is echter nog niet beslist.ActiZ vindt het belangrijk dat voor alle betrokken partijen duidelijk is wat aanvullende dienstverlening is. Natuurlijk mogen zorgorganisaties geen extra bijdragen vragen voor AWBZ-verzekerde zorg waarvoor cliënten een indicatie hebben. Hierover heeft ActiZ haar leden extra geïnformeerd. Zorgorganisaties en cliënten beschikken over diverse middelen om helderheid te krijgen over wat wel en niet binnen de AWBZ vergoeding valt. Naast de brochure ‘Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling’, zijn er onder andere de algemene leveringsvoorwaarden, waarin wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd, de ZZP-profielen en het Besluit Zorgaanspraak.Pluspakketten

Soms willen cliënten graag extra zorg en/of diensten, die niet binnen de indicatie vallen. Vaak bieden zorgorganisaties zogenoemde pluspakketten aan om aan deze vraag te voldoen. Dan gaat het bijvoorbeeld om wellness producten en diensten, een kappersbeurt, of het wassen van kleding. Het werken met aanvullende diensten in pluspakketten is relatief nieuw. Zowel cliënten als zorgorganisaties moeten hieraan wennen. Daarom organiseert ActiZ samen met Dosaris cursussen voor haar leden. Belangrijke uitgangspunten zijn dat een cliënt nooit hoeft bij te betalen voor AWBZ-verzekerde zorg; aanvullende diensten worden in overleg met de cliëntenraden vormgegeven en mogen nooit als verplichting worden opgelegd aan cliënten.Cliëntenraden

De landelijke koepel van cliëntenraden LOC is op dit moment in gesprek met een aantal zorgorganisaties en hun cliëntenraden over pluspakketten en aanvullende diensten. De handreiking die vanuit deze gesprekken wordt opgesteld zal ActiZ, samen met het LOC, gebruiken om haar leden te ondersteunen.Financiering


De discussie over aanvullende diensten haakt aan bij de discussies over welke zorg binnen de AWBZ moet vallen en wat goede basiszorg is. ActiZ vindt dat deze discussie verstoord wordt doordat de inhoud van het zorgpakket en de financiering van de geleverde zorg op twee verschillende plaatsen door twee verschillende instanties worden vastgesteld. VWS creëert verwachtingen door beloftes te doen over de inhoud van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit beslist over de tarieven voor de zorg. Een oplossing voor deze scheiding is nodig om de discussie over de basiszorg te beslechten. Zorg anders organiseren


In die discussie heeft ActiZ al een heldere visie geformuleerd, waarin de cliënt de regie heeft en de nadruk ligt op zelf- en samenredzaamheid. Deze visie wordt gedeeld door diverse partijen, onder andere cliënten, ouderenorganisaties en VWS. Vanuit deze visie zal de omgeving van de cliënt, mantelzorgers en vrijwilligers, een grotere rol gaan spelen in zijn zorg en welzijn; de zorgverlener wordt meer ondersteuner. Goede voorbeelden hoe dit bijdraagt aan een goede kwaliteit van zorg zijn te vinden in de brochure ‘Op weg van denken naar doen’.


 


Bron:  Actiz