Uitstel vennootschapsbelastingplicht voor zorgcorporaties

op .

Zorgcorporaties zijn voor nog tenminste een jaar langer vrijgesteld van Vennootschapsbelasting, besloot Staatssecretaris Weekers van Financiën naar aanleiding van het debat in de Eerste Kamer over het belastingplan 2011. Dit is het resultaat van een gezamenlijke lobby van ‘zorgcorporaties’ Aedes en ActiZ.

Uitstel vennootschapsbelastingplicht voor zorgcorporaties

Zorgcorporaties zijn voor nog tenminste een jaar langer vrijgesteld van Vennootschapsbelasting, besloot Staatssecretaris Weekers van Financiën naar aanleiding van het debat in de Eerste Kamer over het belastingplan 2011. Dit is het resultaat van een gezamenlijke lobby van ‘zorgcorporaties’ Aedes en ActiZ.Voor zowel wooncorporaties die bouwen voor ouderenwoningen als zorgorganisaties die hun woningen hebben ondergebracht in aparte “vastgoedentiteiten” is dit besluit van de staatssecretaris belangrijk nieuws. De beoogde uitbreiding van de winstbelasting richt zich op organisaties die huisvesting bieden aan zorgbehoeftigen, maar die zelf geen zorg verlenen,. Zorgorganisaties die zorg en huisvesting bieden vallen hier niet onder.Kostendekkende exploitatie

De vennootschapsbelasting heeft een negatieve invloed bij de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) per 2012 – de nieuwe vastgoedvergoeding als onderdeel van het zorgtarief per cliënt. De NHC is een bedrag dat over een periode van 30 jaar een kostendekkende vergoeding geeft voor een zorggebouw. Daarbij lijdt de organisatie in het begin verlies en komt de winst aan het einde van die periode. Als de winst echter wordt afgeroomd via een vennootschapsbelasting, is een kostendekkende exploitatie niet meer mogelijk. Samenwerking tussen zorgaanbieders en woningcorporaties is dan niet meer zinvol.Drempel

Daarnaast is een punt van zorg dat bij het bouwen van ouderenwoningen de woon- en zorgcorporaties wel extra investeringen moeten doen bijvoorbeeld op gebied van toegankelijkheid, veiligheid en domotica, maar dat zij daar niets voor terug kunnen krijgen via de huur. De vennootschapsbelasting houdt geen rekening met deze extra investering en verondersteld wel een gelijke winstopbrengst. Het werpt daarmee een extra drempel op om dit soort woningen nog te bouwen.Juist in het kader van het scheiden van wonen en zorg is het belangrijk dat de randvoorwaarden voor het wonen voor mensen die zorg nodig hebben goed geregeld is. Kostendekkend bouwen is een van die randvoorwaarden.


 


Bron:  Actiz