GEEN VERHOGING PENSIOEN IN ZORG EN WELZIJN

op .

Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (waarvan CNV Publieke Zaak deel uitmaakt) heeft besloten tot maatregelen die in 2011 moeten bijdragen aan een betaalbaar en toekomstbestendig pensioen. De maatregelen bieden tegenwicht aan het effect van de lage rente en houden rekening met de sterk gestegen levensverwachting. Bij alle maatregelen staat het zo veel mogelijk delen van de lasten voorop.

GEEN VERHOGING PENSIOEN IN ZORG EN WELZIJNHet bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (waarvan CNV Publieke Zaak deel uitmaakt) heeft besloten tot maatregelen die in 2011 moeten bijdragen aan een betaalbaar en toekomstbestendig pensioen. De maatregelen bieden tegenwicht aan het effect van de lage rente en houden rekening met de sterk gestegen levensverwachting. Bij alle maatregelen staat het zo veel mogelijk delen van de lasten voorop.De deelnemers van het fonds worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd over de maatregelen. De financiële positie van het fonds is in 2008 en begin 2009 aangetast door de financiële crisis. In de periode daarna zijn goede rendementen behaald, waardoor het totaal belegd vermogen inmiddels weer duidelijk groter is dan vóór de crisis. Het vermogen is onder de huidige omstandigheden echter nog onvoldoende. Het economische herstel is nog broos, wat zich onder meer uit in een voortdurend uitzonderlijk lage rente. Die lage rente maakt de pensioenverplichtingen fors duurder, waardoor de dekkingsgraad van het fonds lager is dan 105%, de wettelijke grens om de pensioenen te mogen verhogen. De pensioenen gaan daarom in 2011 niet omhoog. Daarmee wordt voorkomen dat de rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst.Premie licht omhoog

De samenstelling van het deelnemersbestand maakt het noodzakelijk de premie per 1 januari 2011 te verhogen met 0,3%, tot 23,4% van de pensioengrondslag. Met die verhoging blijft de premie op een kostendekkend niveau. Deze maatregel staat los van de actuele financiële positie van het fonds en de gestegen levensverwachting en betreft een reguliere driejaarlijkse aanpassing.Langer leven, langer werken


Naast het effect van de lage rente speelt ook een meer structurele ontwikkeling de Nederlandse pensioenfondsen parten: we leven een stuk langer dan tot voor kort voorspeld. Tot op heden is daarvoor niet betaald. Werknemers en werkgevers spreken hierover op centraal niveau met het kabinet over gezamenlijke voorstellen voor aanpassing van onder meer de pensioenleeftijd, zowel in de AOW als de aanvullende pensioenen. Die discussie wacht Pensioenfonds Zorg en Welzijn af. Toch wil het bestuur van het fonds in 2011 wel al rekening houden met de gestegen levensverwachting. Daarom heeft het bestuur besloten de pensioenopbouw in 2011 tijdelijk te verlagen. Die opbouw gaat van 2,05% naar 1,95% van de pensioengrondslag. In de praktijk betekent dit dat nieuwe deelnemers circa 7 maanden langer moeten doorwerken om hetzelfde jaarlijkse pensioen te bereiken. Voor de gemiddelde bestaande deelnemer aan het fonds is dit 4 maanden. Eerder stoppen kan nog steeds, maar dat betekent dan een wat lager pensioen.


Bron: CNV