OVA ruimte 2011

op .

Nieuwe ramingen Centraal Planbureau

Traditiegetrouw publiceert het Centraal Planbureau (CPB) op de derde dinsdag van september nieuwe ramingen voor het komende jaar. Ook dit keer kunnen op basis daarvan verbeterde ramingen worden berekend voor twee prijsindexcijfers die voor de zorg relevant zijn.OVA ruimte 2011

Nieuwe ramingen Centraal Planbureau

Traditiegetrouw publiceert het Centraal Planbureau (CPB) op de derde dinsdag van september nieuwe ramingen voor het komende jaar. Ook dit keer kunnen op basis daarvan verbeterde ramingen worden berekend voor twee prijsindexcijfers die voor de zorg relevant zijn.Prijsindexcijfer personele kosten (ova)

De raming van de ova 2011 (overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling) bedraagt 2,47%. Dat is fractioneel lager dan de raming van 2,55% die eerder dit jaar werd genoemd.

 

                                            

  In % loonsom 
Contractloonmutatie   1,50
Incidenteel   0,50
Mutatie sociale lasten/pensioenen   0,47
TOTAAL   2,47Relevant is verder:

- de mutatie sociale lasten in deze ova-raming levert een opbrengst van 0,16% van de loonsom op. Dit is het saldo van dalende en stijgende premies. Zo daalt de basispremie voor arbeidsongeschiktheid met 0,6%, en stijgt de premie voor de zorgverzekering met 0,75% en het landelijk gemiddelde van de wachtgeldpremie met 0,35%. De – ook stijgende - wachtgeldpremie voor de sector zorg en welzijn moet nog bepaald worden; een bescheiden voordelig saldo op dit onderdeel is overigens wel denkbaar;

- de huidige ova-raming bevat een plus van 0,31% loonsom voor het element pensioen. Daartegenover staat aan de kostenkant een nog onbekend effect van een eventuele premieverhoging  ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).De definitieve ova 2011 wordt vastgesteld aan de hand van de ramingen van het CPB in maart 2011.Voorts zij opgemerkt dat het zogeheten ’voorlopige prijsindexcijfer personele kosten’

van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van 1,25% in geen geval moet worden beschouwd als een objectieve raming van een voorlopige, laat staan definitieve ova. De NZa doet niet anders dan in principe de huidige ova-raming halveren, een en ander vanuit de gedachte dat zodoende de definitieve ova waarschijnlijk geen tegenvaller oplevert.Met objectief en realistisch ramen heeft het voorlopige NZa-cijfer dus weinig te maken. Er is  bij de NZa aanhangig gemaakt dat de NZa daarmee zorginstellingen (ook financieel) tekortdoet. In het (groter) verband van BoZ (Brancheorganisaties Zorg) wordt hierover zelfs een juridische procedure gevoerd.Prijsindexcijfer materiële kosten

De huidige raming van dit prijsindexcijfer bedraagt 1,83% voor 2011. Dat is 0,2% lager dan de 2,03% die eerder als raming voor 2011 is berekend.De verlaging wordt als volgt verklaard. De raming voor 2011 is licht verlaagd van 2,03% naar 1,93%. Daarnaast is er voor het eerst een raming van de nacalculatie 2010 te ramen: minus 0,10%. De raming voor 2010 is niet meer 1,35%, maar verlaagd tot 1,25%. Het definitieve prijsindexcijfer materiële kosten voor 2011 wordt vastgesteld aan de hand van de ramingen van het CPB in maart 2011.In dit kader zij ook voor dit prijsindexcijfer opgemerkt dat het zogeheten ’voorlopige prijsindexcijfer materiële kosten’ van de NZa van 1,00% in geen geval moet worden beschouwd als een objectieve raming van een voorlopig, laat staan definitief prijsindexcijfer materiële kosten. De NZa doet niet anders dan in principe het huidige prijsindexcijfer materiële kosten halveren, vanuit de gedachte dat zodoende het definitieve cijfer waarschijnlijk geen tegenvaller oplevert. Met objectief en realistisch ramen heeft het voorlopige NZa-cijfer dus weinig te maken.

Voor geïnteresseerden: de klassieke consumptieprijsindex (cpi) wordt nu geraamd op 1,5% voor 2011. Voor 2010 bedraagt de raming 1,25%.
Bron: NVZ nieuws