Hoe staat het met afspraken uit de CAO?

op .

Cao partijen hebben onderzoek gedaan conform afspraak CAO-Z 2009-2011 in hoeverre er door organisaties gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in overleg tussen werkgevers en OR afspraken te maken over leeftijdsgericht personeelsbeleid en scholingsplannen en –budgetten. Daarnaast is afgesproken op welke wijze er aanvullende afspraken noodzakelijk zijn om dit proces te ondersteunen.

Hoe staat het met afspraken uit de CAO?

Cao partijen hebben onderzoek gedaan conform afspraak CAO-Z 2009-2011 in hoeverre er door organisaties gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in overleg tussen werkgevers en OR afspraken te maken over leeftijdsgericht personeelsbeleid en scholingsplannen en –budgetten. Daarnaast is afgesproken op welke wijze er aanvullende afspraken noodzakelijk zijn om dit proces te ondersteunen.

Het blijkt dat in een aantal ziekenhuizen overleg plaatsvindt tussen de directie en de ondernemingsraad over levensfasebeleid (inmiddels de meest gebruikte term voor dit beleid). In gemiddeld een derde van de ziekenhuizen, die benaderd zijn voor de inventarisatie zijn er daadwerkelijk afspraken gemaakt die meestal betrekking hebben op grote groepen medewerkers. Dit wil overigens niet zeggen dat er in de andere ziekenhuizen niets gebeurt op dit gebied. De OR neemt vaak het initiatief voor agendering waarna de afdeling P&O de verdere uitwerking voor haar rekening neemt.

Ook blijkt uit de inventarisatie dat in gemiddeld de helft van de ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt over het scholingsplan en het –budget. Maar ook hier geldt dat dat niet wil zeggen dat er in de andere ziekenhuizen op dit gebied niets gebeurt. Veelal gaat het scholingsplan mee in de planning en controlcyclus, waarbij P&O het initiatief voor het scholingsplan neemt. Wel is er onduidelijkheid over wat er onder scholing wordt verstaan. Gaat het dan om vastgestelde cursussen, op ontwikkeling gerichte cursussen? Een eenduidige definitie kan helpen om een goede vergelijking te maken.

De ondernemingsraden willen zich graag versterken om nog beter in staat te zijn om tot afspraken te komen.