Jammer, onderhandelingen cao VVT weer vastgelopen!!

op .

De onderhandelingen voor een nieuwe vao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg zijn weer vastgelopen.

Jammer, onderhandelingen cao VVT weer vastgelopen!!De onderhandelingen voor een nieuwe vao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg zijn weer vastgelopen. Ditmaal waren het de werkgevers die de onderhandelingen beëindigden. Voornaamste problemen waren de hoogte van de salariseis en de omvorming van het leeftijdsurensysteem. De eisen van de werknemersorganisaties gingen duidelijk verder dan het mandaat van de werkgeversorganisaties.

Er is geen vervolgafspraak meer gemaakt en naar het zich laat aanzien zullen nu akties worden voorbereid. Wordt ongetwijfeld vervolgd………….
 Meer info volgt hierna:
Na een time-out gingen de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Verpleeg- en Ver-zorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) op 14 september 2010 weer van start. Na drie onderhande-lingsdagen hebben de werkgevers op 20 september jl. aangegeven niet verder te kunnen on-derhandelen vanwege “onoverbrugbare verschilpunten”, ingegeven door hun mandaat.

De grootste geschilpunten zijn de salarisontwikkeling en de omvorming van het leeftijdsuren-systeem.Werkgevers gaven aan te willen komen tot een tweejarige cao, omdat dit hen meer ruimte zou geven ten aanzien van de salarisontwikkeling. Ook met een voorstel voor een tweejarige cao kwamen werk-gevers echter niet verder dan een salarisbod van:

•    2010: 1% per september en een eenmalige uitkering van 0,4% over het bruto-jaarsalaris 2010;

•    2011: 1,5% per 1 mei 2011.

Werkgevers willen qua omzetting van het leeftijdsurensysteem uitkomen op 32 uur (in plaats van de in de zorg welbekende 35 uur), als bestedingsdoel ook tijd/geld (cashen) en bij hen vervallen onder meer de opgebouwde rechten na vijf jaar.Overige onderwerpen zijn onder meer:  •   Scholing;

  •   Doorlopend sociaal plan;

  •   Doorwerken na 65 jaar;

  •   Herbeschrijvingsartikel en salarisgarantie FWG;

  •   Aansluiting van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) bij de Cao VVT (werknemersor-ganisaties willen volledige aansluiting van BTN op ”datum x”).
Toen bleek dat partijen geen overeenstemming konden bereiken over een tweejarige cao, gaven werkgevers aan uitsluitend een eenjarige cao met alleen een salarisontwikkeling te willen overeen-komen (1% per 1 september 2010 en een eenmalige uitkering van 0,4% over 2010), dus zonder nadere afspraken over overige arbeidsvoorwaarden en ver onder het percentage dat nodig is voor behoud van koopkracht.

Niet alleen konden werknemersorganisaties zich niet vinden in het salarisbod, maar het uitgangspunt is een volledig arbeidsvoorwaardenpakket. Het feit dat werkgevers nu eenzijdig hebben aangegeven hun leden te gaan adviseren een salarisontwikkeling aan werknemers toe te kennen doet hier niets aan af.   De werknemersorganisaties beraden zich hoe nu verder te gaan.