Uitkomst onderzoek ervaringen Basis-CAO in de VVT

op .

CAO partijen die betrokken zijn bij de cao VVT hebben een evaluatie-onderzoek laten doen naar de ervaringen van de modernisering van de CAO VVT. De CAO VVT biedt sinds 1 januari 2008 zorgorganisaties de mogelijkheid om op instellingsniveau te onderhandelen over (een deel) van de arbeidsvoorwaarden.

Uitkomst onderzoek ervaringen Basis-CAO in de VVT

CAO partijen die betrokken zijn bij de cao VVT hebben een evaluatie-onderzoek laten doen naar de ervaringen van de modernisering van de CAO VVT. De CAO VVT biedt sinds 1 januari 2008 zorgorganisaties de mogelijkheid om op instellingsniveau te onderhandelen over (een deel) van de arbeidsvoorwaarden.Voor de branche geldt een basis CAO, die op instellingsniveau aangevuld kan worden met eigen (decentrale) regelingen die vastgelegd worden in een ondernemingsovereenkomst. De onderwerpen die decentraal op instellingsniveau kunnen worden uitgewerkt, zijn opgenomen in de CAO VVT.In het onderzoek werden de meningen van zowel de werkgever als de ondernemingsraad meegenomen. Immers beide partijen zijn nodig voor het onderhandelingsproces en kunnen elk hun eigen ervaring over dit proces hebben.Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat 81% van de zorgorganisaties een ondernemingsovereenkomst heeft of er mee aan de slag gaat. Van deze zorgorganisaties streeft 35% maatwerkovereenkomsten na. Reden om (nog) geen decentrale maatwerkregelingen te maken, zijn gelegen in bijvoorbeeld fusies of reorganisatiesErvaringen

Er is ook gevraagd naar de ervaringen met het opstellen van decentrale regelingen.

Uit de evaluatie bleek dat het maken van decentrale regelingen voor de meeste organisaties minder tot doel had om zich daarmee te profileren op de (lokale) arbeidsmarkt. De regelingen zijn eerder gericht op de huidige medewerkers. “Tevreden medewerkers zijn de beste reclame voor je instelling!” Het merendeel van de onderhandelingen is gevoerd tijdens regulier overleg met OR. Maar respondenten gaven aan dat het inrichten van een apart overleg om te komen tot decentrale regelingen meer focus aan het proces geeft. Het (verplicht) voeren van achterbanoverleg kost volgens OR-leden veel tijd, maar levert ook veel exposure voor de OR op. Van de respondenten geeft 80% aan dat er sprake was van gelijkwaardigheid bij het onderhandelen over decentrale regelingen. Van de OR-leden gaf 75% aan toegerust te zijn voor het onderhandelen.Over het algemeen is men tevreden over het onderhandelingsproces en is men redelijk tevreden over het bereikte resultaat. In relatie tot het resultaat vinden respondenten dat het proces veel tijd kost. De helft van de respondenten wil het huidig niveau aan decentrale mogelijkheden handhaven en geen uitbreiding van decentralisatie. Inhoudelijk is er over alle mogelijke decentrale onderwerpen onderhandeld, waarbij de verhuiskostenregeling, verplichting werkgever en beoordelingsregeling vaak ongewijzigd uit de vorige CAO zijn overgenomen. Instellingen hebben vooral maatwerk gemaakt op het gebied van scholing en MKSA (Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden).De aanbevelingen treft u hierbij als bijlage aan. Klik hier.


 


Bron:  Actiz