Bonden breken cao- overleg Universiteiten af

op .

Werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, AC/FBZ(waaronder de VHP-Zorg) en VAWO/CMHF hebben dinsdag 28 juni de cao onderhandelingen met de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), afgebroken. Acties worden niet uitgesloten.


(Inclusief persbericht gezamenlijke bonden.)

Bonden breken cao- overleg Universiteiten afWerknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, AC/FBZ(waaronder de VHP-Zorg) en VAWO/CMHF hebben dinsdag 28 juni de cao onderhandelingen met de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), afgebroken. Acties worden niet uitgesloten.De bonden willen dat het personeel bij de Nederlandse Universiteiten tenminste koopkracht behoudt en eisen daarom een loonsverbetering van 1,25 procent.  Ook eisen zij garanties voor werkzekerheid en extra inzet van de universiteiten m.b.t. werkgelegenheidsbevorderende maatregelen voor groepen met achterstand op de arbeidsmarkt. De VSNU is niet bereid om te praten over enige vorm van koopkrachtbehoud en salarisverbetering en houdt vast aan een nullijn. Op het gebied van werkgelegenheid wil de VSNU geen garanties afgeven.De VSNU pleit voor verlenging van de huidige cao met één jaar. Onafhankelijk van de uitkomst van de kabinetsformatie verwacht de VSNU grote bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs. Stijging van de lonen zou de universiteiten (verder) in financiële problemen kunnen brengen. De universiteiten hebben nu al grote problemen om hun exploitatie rond te krijgen, aldus de VSNU.Kortzichtig en onterecht

De werknemersorganisaties vinden de argumenten van de VSNU kortzichtig en onterecht. De loonsverbeteringen zijn bescheiden, aldus de bonden. Ze zijn gericht op behoud van koopkracht en zijn geheel conform afspraken die recent aan andere cao tafels, zoals de gemeenten en waterschappen zijn gemaakt. Universiteiten hebben een behoorlijk vergrijsd personeelsbestand en zullen in de komende jaren geconfronteerd worden met een enorme vervangingsvraag. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn zullen de universiteiten juist moeten investeren in goede arbeidsvoorwaarden.De houding van de VSNU is voor de bonden aanleiding om alle overleggen te staken. Niet alleen het cao overleg, maar ook de lokale overleggen in de universiteiten worden gestaakt. De werknemersorganisaties beraden zich op acties bij de universiteiten. “Wij zullen ons daarbij in eerste instantie richten op de opening van het academisch jaar in september. Dat is de gelegenheid bij uitstek om onze eisen onder de aandacht van de leden van de VSNU te brengen”.  aldus Abvakabo bestuurder Marieke van den Berg.Meer informatie:

Marieke van den Berg, AbvaKabo FNV: 06 – 51424023

Aaldert Mellema, CNV Publieke Zaak: 06 - 51244029

Bep Waayenberg,  VAWO/CMHF: 06 -  51819011

Brigitte Sprokholt, AC/FBZ: 06 - 28900759


 


Persbericht bonden:


 


Onderhandelingen CAO Nederlandse Universiteiten vastgelopen;

Werknemersorganisaties bereiden acties voor.
Op 28 juni hebben de vier werknemersorganisaties opnieuw overleg gevoerd met de VSNU om tot een nieuwe CAO voor de universiteiten te komen. Ook dit overleg heeft niet geleid tot een stap in de richting van een nieuwe cao. De werkgevers volharden in hun absolute nullijn en daarmee zitten de onderhandelingen muurvast.Wat hieraan vooraf ging:

Al vanaf februari hebben de VSNU en werknemersorganisaties overleg gevoerd. De belangrijkste eisen van onze kant zijn koopkrachtbehoud en werkzekerheidafspraken. Ook willen we afspraken maken over werkgelegenheid voor mensen in achterstandsgroepen, compensatie van het oprekken van het dagvenster en afspraken om te zorgen dat de grondslag voor uitkeringen e.d. niet daalt als je deelneemt aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

De VSNU geeft aan geen financiële ruimte te hebben voor een loonsverhoging. Ook bij concrete afspraken omtrent werkzekerheid houden ze de boot af. De VSNU zegt gedwongen te zijn om op de nullijn te blijven zitten omdat het kabinet de loonruimte op 0 heeft gezet.

Al eerder hebben de werknemersorganisaties aangegeven dat de VSNU een zelfstandige werkgeverspartij is en dat ze daarmee zelf verantwoordelijk zijn om voor voldoende onderhandelingsruimte te zorgen. Het gaat om het maken van keuzes; bijvoorbeeld over de keuze of je investeert in mensen of in gebouwen.De huidige situatie:

De werknemersorganisaties realiseren zich dat de huidige economische en politieke situatie niet gemakkelijk is voor dit overleg. Daarom is ook ingezet op werkzekerheid en koopkrachtbehoud en niet op koopkrachtverbetering. Hierin hebben de werknemersorganisaties zich laten leiden door het sociaal akkoord zoals dat voorjaar 2009 is afgesloten. We moeten constateren dat de universiteiten als werkgever geen boodschap hebben aan het sociaal akkoord. De loonontwikkeling voor universiteitspersoneel moet in de pas lopen met andere sectoren. Ook bij o.a. gemeenten, provincies en waterschappen is het gelukt om tot een nieuwe cao te komen, inclusief een salarisontwikkeling. Voor de werknemersorganisaties is het onacceptabel dat er voor de medewerkers van de universiteiten wel een nullijn zou gaan gelden.In juni zijn op nagenoeg alle universiteiten ledenbijeenkomsten geweest. Daarin hebben we de situatie uitgelegd en met de aanwezige leden besproken wat te doen als het overleg van 28 juni geen resultaat zou hebben. Tijdens die bijeenkomsten hebben de leden duidelijk aangegeven de nullijn niet te accepteren en wil men dat er goede afspraken gemaakt worden over werkzekerheid.Actievoorbereidingen:

Om onze eisen kracht bij te zetten zullen we tot actie moeten overgaan. Allereerst worden per 1 juli alle lokale overleggen opgeschort. Daarnaast willen we de opening van het academisch jaar benutten om aandacht te vragen voor onze cao. Op diverse universiteiten is men al plannen aan het maken hoe dat invulling zal gaan krijgen. De kaderleden van uw eigen universiteit zullen u daar binnenkort nader over informeren. Wij roepen u van harte op om aan te sluiten bij de acties bij de start van het Academisch jaar. Met elkaar zullen we de Colleges van Besturen duidelijk moeten maken dat ook universiteitenmedewerkers een fatsoenlijk cao-akkoord willen.Brigitte Sprokholt

Cao-onderhandelaar AC/FBZ    29 juni 2010