Strategiedocument 2010/2015: Nederland Topzorgland

op .

Nederland Topzorgland. In de top van Europa’  is de titel van het strategiedocument van de NVZ voor de periode 2010-2015. De NVZ-voorzitter presenteerde het eerste exemplaar van dit document tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de brancheorganisatie op aan de voorzitter van VNO-NCW.

Strategiedocument 2010/2015: Nederland Topzorgland

 ‘Nederland Topzorgland. In de top van Europa’  is de titel van het strategiedocument van de NVZ voor de periode 2010-2015. De NVZ-voorzitter presenteerde het eerste exemplaar van dit document tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de brancheorganisatie op aan de voorzitter van VNO-NCW.


Een van de uitgangspunten van Nederland Topzorgland is dat de NVZ ervoor kiest om de gezondheidszorg in termen van opbrengsten en baten te bezien. “We willen definitief afscheid nemen van de verlammende gedachte dat gezondheidszorg alleen maar een kostenpost is. Natuurlijk, zorg kost geld, maar de opbrengsten zijn vele malen groter dan de investeringen. Gezondheidseconomen laten zien dat geld dat besteed wordt aan gezondheidszorg goed besteed geld is”, aldus De Boer, voorzitter NVZ, in zijn toespraak tijdens de jaarlijkse ontmoeting.


Vraaggerichte zorg zal de komende jaren de boventoon voeren. Om aan te sluiten bij behoeften van patiënten, zullen ziekenhuizen zich steeds meer willen onderscheiden in kwaliteit en doelmatigheid. Dat zal leiden tot een gevarieerd zorglandschap. Gereguleerde marktwerking kan daarbij dienen als stimulans. De Boer: “Niet als doel op zich, maar om een maatschappelijk belang te dienen: zorgen voor betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg. Competitie dwingt en motiveert zorgaanbieders om kwaliteit te leveren. Niet alleen door eigen specialismen verder te ontwikkelen, maar ook door samen te werken.”


Samenwerking

De ambitie van de NVZ is dat de zorgsector tot de top van Europa gaat behoren. In dat kader wil de branche brede samenwerking zoeken met andere partijen, zowel binnen als buiten de zorg. “We willen van Nederland naast een distributie- en een kennisland ook een topzorgland maken. Onze uitgangspositie is uitstekend: de zorg is mede door allerlei innovaties nu al een belangrijke motor voor de Nederlandse economie, we scoren op een aantal gebieden al goed op Europees niveau en we zijn altijd al in staat geweest om met andere sectoren samen te werken. Deze sterke punten gaan we de komende jaren uitbouwen”,  aldus De Boer.


Lidmaatschapseisen

De NVZ wil voorts haar rol als toonaangevende netwerkorganisatie met een gezaghebbend publiek profiel verder versterken. Dat kan volgens de NVZ-voorzitter alleen als de NVZ een brede branchevereniging is met krachtige, actieve leden. Daarom gaat de NVZ haar lidmaatschapseisen aanscherpen. Leden moeten gaan voldoen aan eisen op het gebied van goede zorg, goede levering, goede veiligheid, goed bestuur en goed werkgeverschap.


Toekomstdiscussie

Het strategiedocument ‘Nederland Topzorgland. In de top van Europa’ is de uitkomst van een toekomstverkennende discussie die het NVZ-bestuur de afgelopen periode heeft gevoerd met leden en stakeholders. De leden van de NVZ hebben het document eerder al vastgesteld.

 


Voor document klik hier