Verscherpt toezicht het Sinai Centrum, locatie VG wonen Maccabiadelaan in Amstelveen

op .

Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg verscherpt toezicht ingesteld voor het Sinai Centrum,

Verscherpt toezicht het Sinai Centrum, locatie VG wonen Maccabiadelaan in AmstelveenOp 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg verscherpt toezicht ingesteld voor het Sinai Centrum, locatie VG wonen Maccabiadelaan in Amstelveen.De locatie VG wonen Maccabiadelaan is binnen Sinai de afdeling voor verstandelijk gehandicapten. Er wonen 36 cliënten van zeer verschillend niveau, leeftijd, zorgvraag en nationaliteit.Het Sinai Centrum, locatie VG wonen Maccabiadelaan is op 25 januari 2007 voor het eerst bezocht. De instelling scoorde tijdens dit bezoek op meerdere risicoaspecten een matig tot hoog risico. Vervolgens is de instelling nog drie maal bezocht en iedere keer was er onvoldoende verbeterd. Tijdens het derde bezoek op 28 oktober 2009 bleek dat de veiligheid, werken met ondersteuningsplannen, deskundigheid en continuïteit van personeel nog steeds onder druk stonden. Ook waren er signalen over tekortschietende communicatie tussen de organisatie en cliëntvertegenwoordigers. Alleen de dagbesteding was verbeterd.Reden voor instellen verscherpt toezicht

De uitvoering en effecten van de verbeteracties blijven achter bij de verwachtingen van de inspectie. De inspectie volgt de instelling zeer nauwlettend in de komende periode.Vervolgacties inspectie

Het Sinai Centrum moet voor de locatie VG wonen Maccabiadelaan op 1 februari 2010 een nieuw plan van aanpak aan de inspectie voorleggen en dit na goedkeuring implementeren. De inspectie beoordeelt de voortgangsrapportages en bespreekt deze met het management van de instelling. Uiterlijk juli 2010 wordt een vervolgbezoek gebracht om te beoordelen of er nog steeds risico's zijn voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Als daar aanleiding voor is legt de inspectie vóór juli 2010 nog een (onverwacht) tussentijdsbezoek af.Duur van het verscherpt toezicht

Na het bezoek van juli 2010 beslist de inspectie of het verscherpt toezicht gehandhaafd moet blijven en voor hoe lang. Het verscherpt toezicht wordt pas opgeheven als de risico's op de risicoaspecten zijn verminderd tot minimaal gering tot matig risico. Als de inspectie tot de conclusie komt dat verscherpt toezicht onvoldoende helpt, dan volgt een aanwijzing of bevel.