Na akkoord geschil over tekst cao Gehandicaptenzorg

op .

Over de cao Gehandicaptenzorg hebben werkgevers en werknemers onlangs een definitief akkoord bereikt. Nu is er verschil van mening ontstaan over de tekst van het cao-boekje.

Na akkoord geschil over tekst cao Gehandicaptenzorg

Over de cao Gehandicaptenzorg hebben de werkgevers en werknemers onlangs een definitief akkoord bereikt. Nu is er verschil van mening ontstaan over de tekst van het cao-boekje.

Na het raadplegen van hun achterban hebben betrokken bonden en de werkgeversvereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), definitief ja gezegd tegen het bereikte onderhandelaarsakkoord. Een redactiecommissie is daarna aan de slag gegaan om de teksten om te zetten in een goede cao-tekst. Hier zijn een zestal bespreekpunten uit voortgekomen.

Vervolgens zijn deze besproken in het overleg tussen de bonden en de VGN. Van de 6 punten zijn er 5 opgelost. Één punt blijft discutabel, namelijk de opbouw van de Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) uren aan het dienstverband.

De letterlijke tekst van het cao-akkoord is:

“Het aantal uren is naar rato van de contractsomvang, datum indiensttreding en periode dat men in enig jaar in dienst is”. Werkgevers willen hier in de cao de volgende tekst van maken: “De werknemer verwerft over ieder kalenderjaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op PBL-uren etc”.

Volgens de bonden is dat echt anders dan in het akkoord staat. Opbouw over de contractsomvang betekent dat je ook PBL-uren krijgt als je onbetaald verlof neemt voor bv. Zorgtaken. Deze opbouw krijg je niet als wij de formulering van de werkgevers overnemen. Dat is niet afgesproken. De bonden vinden dat de tekst van het akkoord zo in de cao worden opgenomen.

Werkgevers weigeren de tekst van het akkoord 1 op 1 in de cao op te nemen. Er zijn dus wederom onderhandelingen nodig wat weer niet de bedoeling was.

Donderdag 10 december a.s. Dit geschilpunt over de tekst (en inhoud) van de cao komt het geschil over tekst en inhoud aan de orde in het bestuur van de VGN. Daarna zullen we vernemen hoe de VGN de door hen zelf veroorzaakte impasse denkt op te lossen. Het standpunt van de bonden  (ABVAKABO FNV) is duidelijk. De tekst van het akkoord is maatgevend. Daar zullen we niet van afwijken.


 


Bron: persbericht ABVAKABO